Psykisk helsearbeid

Psykisk helsearbeid er en frivillig tjeneste som tilbyr forebyggende tiltak, behandling og rehabilitering. Tjenesten har brukermedvirkning i fokus og målsetningen er å fremme økt livskvalitet, tilhørighet og evne til å mestre eget liv på tross av helseplager. Tjenesten skal og sikre pårørende støtte og veiledning.

HVEM KAN FÅ TILBUDET?

 • Du må være bosatt eller ha midlertidig opphold i Rindal kommune.
 • Du har psykiske helseplager eller livsbelastninger som går ut over mestring av hverdagen, som for eksempel vansker som virker inn på arbeid og aktivitet, relasjoner og nettverk, bolig og økonomi.
 • Tjenestetilbudet er i hovedsak for personer fra 18 år og oppover.

HVA FÅR DU?

 • Kartlegging av dine vansker, ressurser og hjelpebehov
 • Individuelle samtaler og oppfølging
 • Fast kontaktperson (primærkontakt)
 • Individuell veiledning, informasjon og hjelp til sykdomsforståelse og mestring
 • Utlån av lysterapilampe
 • Tverrfaglig samarbeid og koordinering av tjenestene du mottar
 • Opprettelse av ansvarsgruppe, utarbeiding av individuell plan (IP) eller mestringsplan ved behov
 • Motivasjonsarbeid og hjelp til å knytte kontakter til aktiviteter og organisasjoner i kommunen
 • Samarbeid med hjemmesykepleien hvis du har behov for hjelp til medikamenthåndtering eller behov for tjenestetilbud utenfor vår åpningstid                                                                                                                              
 • Gruppetilbud/kurs
 • Nettverksmøter/åpne samtaler med involvering av pårørende og nettverk hvis du ønsker det.

SØKNADSFRIST

 • Det er ingen søknadsfrist. Henvisninger/henvendelser behandles fortløpende i ukentlig inntak- og fordelingsmøte.
 • Kom innom for en prat eller ta en telefon.
 • Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

SLIK SØKER DU

Du kan ta direkte kontakt selv eller du kan bli henvist av fastlege, spesialisthelsetjeneste eller andre offentlige instanser. Du kan også søke elektronisk.

Behandling

Alle søknader behandles i henhold til gjeldene lov- og avtale verk.

Søk psykisk helsearbeid

Gå til søknadssiden

 

Lover og forskrifter:

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Lov om pasient- og brukerrettigheter

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker

Lov om krisesenter 

Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne

Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer