Høring om retningslinjer for motorferdsel i utmark i Rindal kommune 2023-27

Rindal kommune sender nå på høring et utkast til nye reviderte lokale retningslinjer for motorferdsel i utmark, for 2024-2027.

Et høringsbrev er sendt direkte til Rindal idrettslag, scooterklubben, hytteforeninger, grunneierlag, nabokommuner, Statsforvalteren og reindrifta. Alle andre kan også uttale seg om utkastet.

Høringsfristen er 25. oktober 2023.

Høring - Handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett 2024-2027

I samsvar med kommuneloven legges formannskapets innstilling til handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett 2024-2027, jfr. vedlegg, ut på høring.

Høring på kartlegging av turruter i nasjonal turrutebase

Rindal kommune startet i 2022 opp arbeidet med Plan for Friluftslivets ferdselsårer, og kartlegging av gjeldende turruter er nå på høring.