Planoppstart og planprogram for revisjon av kommuneplanen. Planstrategi for 2024-27.

Rindal kommune varsler oppstart for revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og høring av forslag til planprogram for både samfunnsdelen og arealdelen. Samtidig varsles høring for utkast til kommunal planstrategi for 2024-27.

Varsel om oppstart av detaljregulering for Rindal Bensin og Service

Allskog varsler på vegne av Kooyman Eiendom AS om at det skal igangsettes reguleringsplanarbeid for Rindal Bensin og Service i Rindal kommune.

Oppstart av reguleringsplanarbeid for Helgetunmarka Nord i Rindal

I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 varsles det om igangsetting av reguleringsplanarbeid for Helgetunmarka Nord i Rindal kommune.  Planen inkluderer eiendommene gnr. bnr. 3/1, 4/5, 4/12, 4/13, 4/16, 4/18, 6/1 og 6/.  Allskog skal utarbeide planen.   Planområdet er avsatt til fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel 2011-2022, hvor det åpnes for 100 nye fritidsboligtomter.