Varsel om oppstart av detaljregulering for Rindal Bensin og Service

Allskog varsler på vegne av Kooyman Eiendom AS om at det skal igangsettes reguleringsplanarbeid for Rindal Bensin og Service i Rindal kommune.

Planen inkluderer eiendommene gbnr. 63/12 og 63/19 (bensinstasjon/næring) og 63/13 og 61/14 (bolig). Formålet med planarbeidet er å utarbeide en reguleringsplan, detaljplan, i tråd med gjeldende og framtidig virksomhet på eiendommen. Dette er en bensinstasjon med tilhørende avkjørsler og parkering, næringsvirksomhet samt to eksisterende boliger. Arealet inngår som arealformålet LNFR i kommuneplanens arealdel. men er likevel vurdert å ikke falle inn under krav om konsekvensutredning.

----- Plangrense

Frist for kommentarer/merknader er satt til mandag 22 juli 2024. 

De kan rettes til Allskog ved Ellen Kristin Moe, Ingvald Ystgaardsv. 13A, 7047, Trondheim
tlf. 91376771 e-post: ellen.moe@allskog.no 

Her er tilhørende dokumenter:

Varsel om oppstart (PDF, 568 kB)

Referat fra oppstartsmøte (PDF, 95 kB)

Reguleringsplanforslag - sosifil (SOS, 960 B)