Beredskap

Viktige telefonnummer

Brann: 110
Politi: 112
Akutt medisinsk hjelp: 113
Legevakt: 116 117

 

Kommunens ansvar

Kommunen er ansvarlig for sikkerhet og beredskap lokalt. Dette innebærer at kommunen skal analysere, drive forebyggende arbeid og være forberedt når katastrofer, alvorlige ulykker og svikt i samfunnsviktige funksjoner skjer.

 

Beredskapsorganer

Kommunen har en erfaren beredskapsorganisasjon som trer sammen når noe skjer.

Kommunens kriseledelse har hovedansvaret for beredskapsarbeidet.

Kommunens kriseteam bistår med psykososial oppfølging til berørte parter i en krise.

 

Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS)

Det er utarbeidet en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Rindal.
Pr. mai. 2024 er denne under oppdatering.

 

Beredskapsplaner

Kommunen har ulike beredskapsplaner som fungerer som hjelpemidler i en krise. Beredskapsplanene tar utgangpunkt i gjennomførte ROS-analyser for aktuelle områder.

Lovverk - annen informasjon

Sivilbeskyttelsesloven
Forskrift om kommunal beredskapsplikt