Omsorgsstønad

Omsorgsstønad er kommunal godtgjøring til pårørende eller frivillige omsorgsytere med omsorg for personer som har et stort omsorgsbehov på grunn av alder, funksjonshemming eller sykdom. Omsorgsytere - familiemedlem eller andre nærstående med særlig tyngende omsorgsarbeid - kan søke om omsorgsstønad.

 

Tjenesten kan gis uten hensyn til alder, funksjonsnedsettelse eller sykdom hos den som mottar omsorgen. Kommunen avgjør om omsorgsstønad skal gis, og hvilket nivå lønnen skal ligge på. Omsorgsstønads-ordningen tar ikke sikte på å gi omsorgsyteren full lønn for hver time som arbeides. Det er kommunen som vurderer antall timer som skal legges til grunn ved å se omsorgsstønad i sammenheng med øvrige pleie- og omsorgstjenester.

Hvem kan få tilbudet?

En forutsetning for å motta omsorgsstønad er at omsorgsarbeidet foregår i eget hjem. Tyngden av omsorgsarbeidet vil være en sentral faktor i behandling av søknad om omsorgsstønad. Den omsorgstrengende samtykker i at søkeren er den som best kan i vareta omsorgen. Kommunen skal vurdere om den pårørendes omsorg er best og nødvendig for den omsorgstrengende

Dette er kriterier som skal være med i vurderingen av en søknad om omsorgsstønad:

 • Særlig tyngende omsorg
 • Omfatter omsorgsoppgavene nødvendige omsorgsoppgaver
 • Om omsorg fra søkeren er den beste for den som trenger hjelp
 • Kommunens ressurser

Faktorer som kan vektlegges når en skal vurdere om omsorgsarbeidet er særlig tyngende:

 • Om søkeren arbeider mange timer per måned. Det er ikke mulig å fastsette en bestemt grense for hvor mange timer som skal til.
 • Om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig.
 • Om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvnen.
 • Hvordan omsorgsarbeidet er fordelt over tid, om det skjer i perioder eller hele tiden.
 • Om omsorgsarbeidet fører til sosial isolasjon og mangel på ferie og fritid.
 • Om søkeren har omsorg for mer enn en person.
 • Om søkeren har omsorgsplikt.
 • Om søkeren har inntektstap, det vil si om omsorgsarbeidet fører til at søkeren må slutte i sitt vanlige arbeid.

Man forutsetter at det er søkt hjelpestønad gjennom NAV. I de tilfeller der det er søkt om hjelpestønad, men søknaden ikke er ferdigbehandlet, skal kommunen la det gå fram av vedtaket om omsorgsstønad at det kan bli endret dersom hjelpestønad blir innvilget.

Behandling

Alle søknader behandles i henhold til gjeldene lov- og avtale verk.

Søk omsorgsstønad

Gå til søknadssiden

Du trenger disse vedleggene:

 • Opplysninger fra lege
 • Vedtak på hjelpestønad fra NAV
 • OBS! Personnummer

Lover og forskrifter

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6

Pasient og brukerrettighetsloven § 2-8

Retningslinjer

Omsorgslønn (rundskriv)

Artikkelliste