Takk!

Ny lokal forskrift om godtgjøring for folkevalgte - høring

 

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan for Bjergin næringsområde

 

17. mai markering i Rindal

Tradisjonelt folketog og ettermiddagsarrangement den 17. mai avlyses, men det arbeides med både alternativt tog og digitalt program.      

Rindal kommune sin kulturpris 2020

Rindal kommune sin kulturpris skal deles ut i 2020, og vi ønsker forslag på kandidater. Frist for å sende inn forslag er mandag 25 . mai !

Kommunalt tilskudd til nærmiljøanlegg og mindre anlegg/områder til idrett og friluftsliv

Rindal kommune har en tilskuddsordning rettet mot etablering, utvikling og oppgradering av områder for nærmiljøaktivitet(lekeplasser etc.) og idretts-/friluftsaktivitet.

Skuterkjøring til 3. mai, men bare til 26. april i området for reindrift

Rindal kommune har vedtatt å gi generell dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark etter 20. april. Begrunnelsen for å åpne opp er at regjeringas hytteforbud varer helt til 20. april.

Kommunalt driftstilskudd lag og foreninger 2020

Digitalt skjema for kommunalt tilskudd til lag/foreninger er nå klart, og søknadsfristen er 10.mai!

Høring på veinavn

Det er ikke foretatt endelig navnevedtak på veien inn i det nye boligfeltet ved Seljebrekka i Rindal. Navnekomiteen i Rindal innstiller på veinavnet Seljebrekka . Forslaget legges ut til høring med frist 25. mai 2020. Innspill kan sendes på e-post til post@rindal.kommune.no eller pr post til Rindal kommune, Rindalsvegen 17, 6657 Rindal.

Nasjonal kompensasjonsordning for korona-avlyste arrangement

Fra 14. april kan frivillige lag og organisasjoner søke om kompensasjon for korona-avlyste, utsatte eller stengte arrangement. Det er satt av 700 mill. til ordningen når det gjelder idrettsaktivitet og det frivillige kulturlivet, og det er Lotteri- og stiftelsestilsynet som forvalter midlene.