Breiband til alle i Rindal?

Kommunen trenger dine svar om breiband. Vi kartlegger nå behovet for bedre breibandsdekning i bygda. Denne kartlegginga vil danne grunnlag for å velge ut mulige områder til ei framtidig utbygging der kommunen går sammen med Trøndelag fylkeskommune om å være pådriver og tilrettelegger. Regjeringa har mål om breiband til alle innen få år.

Norges geologiske undersøkelse skal måle ledningsevnen i berggrunnen

I høst skal Norges geologiske undersøkelse (NGU) i samarbeid med Luleå tekniske universitet (LTU), den finske geologiske undersøkelse (GTK) og vitenskapsakademiet i Tsjekkia måle ledningsevnen i berggrunnen i store deler av sørlige Trøndelag og nordlige Innlandet (og litt i Møre og Romsdal).   Dette er en fortsettelse av et feltarbeid som begynte i fjor sommer. Hovedmålet er å kartlegge dype strukturer i berggrunnen; de kaledonske skyvedekkene og det underliggende baltiske skjold. Kunnskapen om dype strukturer og ledningsevne blir brukt sammen med andre geologiske og geofysiske data til å forstå hva som skjedde da jordskorpeplaten med Grønland kolliderte med den baltiske platen for cirka 420 millioner år siden. Det igjen hjelper forskerne til å forstå hvordan berggrunn og mineralressurser ble dannet – og hvordan berggrunnen så ut før fjellene reiste seg. Hvordan de sør-norske fjellene er dannet er nemlig fremdeles et omdiskutert tema blant geoforskere.

Valgresultat kommunestyrevalget 2023

Innbyggerundersøkelse om lokal bærekraft

Trøndelag fylkeskommune gjennomfører i september ei innbyggerundersøkelse sammen med alle kommunene i Trøndelag.  Formålet med undersøkelsen er å få et kunnskapsgrunnlag om innbyggernes oppfatninger og forventinger til lokal bærekraft.  

Rindal kommune bygger stort for næring og boliger

  Formannskapet i Rindal har vedtatt at kommunen skal reise et nytt utleiebygg i Rindal sentrum på tomta etter brannen på Hov i 2020. Den totale investeringsramma er på 23 millioner kroner.

eDialog - sikker innlevering av post

E-post kan være en usikker kanal for sensitiv post. Det kan også være en omvei for post som skal inn i kommunens arkivsystem.   Ved å ta i bruk eDialog åpner vi for sikker, rask og effektiv håndtering av post inn til Rindal kommune.

Spillbasert digital opplæring – Rindal kommune best i IKT Orkidé

I regi av IKT Orkidé, som Rindal kommune er en del av, ble det laget en spillbasert digital opplæring for bruk av sak- og arkivsystemet Public 360.

Utmerket badevannskvalitet i Rindal

Vannkvalitet for friluftsbad blir i hovedsak vurdert ut fra innholdet av tarmbakterier (termotolerante koliforme bakterier – (TKB) og intestinale enterokokker – (IE)). Dette er bakterier som er tegn på avføring fra mennesker eller pattedyr.

"Honnstad-husa" i Rindal sentrum er til salgs - ny utlysing

«Honnstad-husa» er en del av eiendommen 18/438 (Rindalsvegen 3) i Rindal og ligger tett inntil fylkesveg 6164 like nord for Rindal Næringspark (tidligere T-Komponent). Rindal kommune vurderer å selge husa med tilhørende tomt på ca 900 m2. Eiendommen er regulert til boligformål, men husa er ikke beboelige i dag.      

Kommunalt driftstilskudd lag og foreninger 2023

Tiden for å søke om kommunalt driftstilskudd til lag/foreninger er nå kommet, og søknadsfristen er 30.mai 2023!

Kommunalt tilskudd til nærmiljøanlegg og mindre anlegg/områder til idrett og friluftsliv

Rindal kommune har en tilskuddsordning rettet mot etablering, utvikling og oppgradering av områder og anlegg  for nærmiljøaktivitet(lekeplasser etc.) og idretts-/friluftsaktivitet.