Tradisjonelt folketog og ettermiddagsarrangement den 17. mai avlyses, men det arbeides med både alternativt tog og digitalt program.

   

Rindal kommune sin kulturpris skal deles ut i 2020, og vi ønsker forslag på kandidater. Frist for å sende inn forslag er mandag 25. mai!

Rindal kommune har en tilskuddsordning rettet mot etablering, utvikling og oppgradering av områder for nærmiljøaktivitet(lekeplasser etc.) og idretts-/friluftsaktivitet.

Rindal kommune har vedtatt å gi generell dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark etter 20. april. Begrunnelsen for å åpne opp er at regjeringas hytteforbud varer helt til 20. april.

Digitalt skjema for kommunalt tilskudd til lag/foreninger er nå klart, og søknadsfristen er 10.mai!

Det er ikke foretatt endelig navnevedtak på veien inn i det nye boligfeltet ved Seljebrekka i Rindal.

Navnekomiteen i Rindal innstiller på veinavnet Seljebrekka.

Forslaget legges ut til høring med frist 25. mai 2020.

Innspill kan sendes på e-post til post@rindal.kommune.no eller pr post til Rindal kommune, Rindalsvegen 17, 6657 Rindal.

Fra 14. april kan frivillige lag og organisasjoner søke om kompensasjon for korona-avlyste, utsatte eller stengte arrangement. Det er satt av 700 mill. til ordningen når det gjelder idrettsaktivitet og det frivillige kulturlivet, og det er Lotteri- og stiftelsestilsynet som forvalter midlene.  

  

Navnekomiteen i Rindal har kommet med forslag til navn på hytteområder i Rindal som grunnlag for vei- og områdeadressering. Disse legges nå ut til offentlig høring med frist for å komme med innspill 25. mai. Eventuelle innspill kan sendes på e-post til post@rindal.kommune.no eller pr post til Rindal kommune, Rindalsvegen 17, 6657 Rindal. Eventuelle spørsmål kan rettes til kulturleder Morten Møller på tlf 95770482.