Trafikksikkerhet

Nåværende Trafikksikkerhetsplan for Rindal kommune ble vedtatt i 2017. Planen revideres hvert 4. år, og et resultat av innspill fra publikum og kommunens egne erfaringer om trafikkfarlige forhold. 

Les trafikksikkerhetsplan 2018-2021 (PDF, 2 MB).

 

 

Trafikksikkerhetsarbeidet

Det avsettes kr 300 000 til trafikksikkerhetsformål hvert tredje år. Det er kommunalteknisk tjeneste sitt ansvar å fremme saker som omhandler trafikksikkerhet. Uoversiktlige områder med mange barn og skoleveger blir prioritert.

Vi kan kun behandle saker som omhandler forhold på kommunale veger. Forslag til tiltak på fylkesveger tas inn på tiltakslista, og det blir arbeidet aktivt for å få gjennomført gode forslag som kommer inn. Fylket har ansvar for svært mange veger og gang- og sykkelveger i hele Trøndelag. Det kan derfor ta noe tid før forslag fra vår kommune blir prioritert. Enkelte forslag kan bli avvist, enten av kommunen eller av fylket.

Kommunen mottar årlig invitasjon til å komme med innspill til fylkets handlingsprogram for trafikksikkerhet på fylkesvegene. Etter politisk behandling blir det levert inn prioriterte tiltak med utgangspunkt i kommunens trafikksikkerhetsarbeid.   

Fylket utlyser også hvert år en anledning til å søke om midler til mindre trafikksikkerhetstiltak. Tilskuddsordningen retter seg mot lokalt trafikksikkerhetsarbeid i regi av kommunen, frivillige organisasjoner, interessegrupper og andre lokale aktører. Det kan søkes om tilskudd til trafikkrettede tiltak som for eksempel kampanjer, informasjonstiltak og holdningsskapende arbeid. Det gis også tilskudd til mindre fysiske tiltak på privat og kommunalt vegnett. 

Vi har flere ganger mottatt midler til gode tiltak rundt om i kommunen.

Fysiske fartsdempende tiltak

I noen tilfeller kan være aktuelt å lage fysiske tiltak for å sikre at fartsgrenser overholdes. Dette gjelder i første rekke i 30-soner. I Rindal kommune er slike tiltak gjennomført bl.a. gjennom sentrum, i Vestre - og på Moan boligfelt hvor humper er bygget. Slike tiltak er kostbare, men har som regel god virkning.

Andre fysiske tiltak kan for eksempel være

  • fartsreduserende dumper (forsenkninger i kjørebanen)
  • innsnevringer av kjørefelt (ofte fra to til ett kjørefelt på deler av strekningen)
  • sideforskyvninger med krappe kurver/svinger
  • miljøgater/gatetun
  • rumlefelt
  • sørge for fri sikt i kryss og avkjørsler (aktuell grunneiers ansvar)

Andre fartsdempende tiltak enn fysiske

  • skilting til lavere fartsgrense
  • oppmerking (redusere kjørefeltbredden)
  • visuelle virkemidler (for eksempel beplantning nær kjørebanen)

Slik sender du forslag

Ta kontakt med oss på telefon eller via e-post. Det er ikke utarbeidet eget skjema for innmelding av forslag til trafikksikkerhetstiltak.

Begrunn godt hvorfor du mener at det bør gjennomføres tiltak for å øke trafikksikkerheten, og kom gjerne med forslag til hvilke tiltak du mener er best egnet. Legg ved et kart hvor du angir ønsket plassering av tiltaket. Husk å oppgi telefonnummeret ditt i tilfelle vi ønsker å komme i kontakt med deg.

 

Artikkelliste