Søke om bevilling for salg eller skjenking av alkohol

I tråd med alkohollovens bestemmelser, skal Rindal kommune bidra til at salg og skjenking av alkohol foregår i kontrollerte og lovlige former.

Gjennom alkoholpolitikken skal kommunen regulere tilgangen til alkohol gjennom å regulere antall salgs- og skjenkebevillinger, og omfanget av alkoholskader skal reguleres gjennom begrenset tilgjengelighet av alkohol. Handels- og servicenæringens behov skal også ivaretas.

Skjenkebevilling for enkeltanledning (åpent arrangement) og ambulerende bevilling (lukket arrangement)

Søknadsskjema for skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende

 

Du må søke om skjenkebevilling hvis

 • du leier lokaler, tar betalt for alkohol eller hvis lokalet kun har serveringsbevilling.
 • du tar betalt for alkohol i et lukket selskap som for eksempel bryllup, jubileum eller interne arrangementer i firmaer (lukket arrangement med gjesteliste).
 • du skal ha et arrangement som er åpent for publikum, i lokaler uten skjenkebevilling eller utendørs på et avgrenset område (åpent arrangement).

Hvilke krav må du oppfylle?

 • Bevillingssøker må være fylt 20 år.
 • Skjenkeansvarlig må være fylt 20 år.
 • Bevillingssøker kan være en fysisk person eller et foretak.

Hva koster det?

Bevillingsavgiften er kr 420 pr gang når en ambulerende bevilling blir gitt.

Hvor lang tid tar det å få svar?

Behandlingstiden er på 3 uker for både åpent og lukket arrangement. På sommeren må det beregnes noe lengre saksbehandlingstid.

Hvordan klage?

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Skjenketider

Maksimale skjenketider i Rindal er kl. 08.00 - 02.30. Skjenketid for ambulerende bevilling fastsettes i hvert enkelt tilfelle innenfor disse tidsrammene, og det må framgå av søknaden hvilket tidsrom det søkes for.

Lover

Hjemmel for ambulerende bevilling er Alkohollovens § 4-5.

Skjenkebevilling

Søknadsskjema for skjenkebevilling

 

 • Skjenking av øl, vin og brennevin krever kommunal skjenkebevilling etter alkoholloven
 • Virksomhet med skjenkebevilling må søke om ny bevilling ved inngangen til hver ny kommunestyreperiode. Det kan også søkes om ny bevilling og om endring av bevillingen i løpet av en kommunestyreperiode.
 • Skjenkebevillingen forutsettes utøvet i samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i sentralt lovverk og kommunale forskrifter og vedtak.
 • Det er en forutsetning for bevillingen at styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven etter alkoholloven § 1-7c.
 • Det er også en forutsetning for skjenkebevilling at skjenkestedet har gyldig serveringsbevilling (se mer om dette i egen artikkel).
Salgsbevilling for alkohol

 

Søknadsskjema for salgsbevilling for alkohol

 

 • Salg av øl, rusbrus, vin og brennevin krever kommunal salgsbevilling etter alkoholloven. Det er bare Vinmonopolet som kan selge alkohol som inneholder over 4,7 volumprosent alkohol.
 • Virksomheter med salgsbevilling for øl må søke om ny bevilling ved inngangen til hver ny kommunestyreperiode. Det kan også søkes om ny bevilling og om endring av bevillingen i løpet av en kommunestyreperiode.
 • Salgsbevillingen forutsettes utøvet i samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i sentralt lovverk og kommunale forskrifter og vedtak. Det er en forutsetning for bevillingen at styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven etter alkoholloven § 1-7c.
 • Den kan avlegges på kommunehuset og koster kr 400.
 • Salg og utlevering av øl kan skje fra åpningstidens begynnelse til kl. 20:00 på hverdager unntatt lørdag. På lørdager kan utlevering skje fra åpningstidens begynnelse til kl. 18:00.
Kunnskapsprøve i alkoholloven

Styrere og stedfortredere for salgs- og skjenkebevillinger må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven. Dette kravet oppfylles ved at du består kunnskapsprøven. Bevillingsmyndigheten skal avholde prøven innen to måneder etter at den har mottatt melding om at du ønsker å avlegge prøven.
 

For å avlegge kunnskapsprøve kontakter du den aktuelle bevillingsmyndighet

 • For kommunale salgs- og skjenkebevillinger: Kommunen hvor virksomheten utøves, eller i hjemkommunen
 • Statlige skjenkebevillinger for skip: Fylkesmannen i det fylket virksomheten er registrert som bevillingshaver
 • Statlige skjenkebevillinger for tog og fly: Helsedirektoratet

Personer med tilknytning til Forsvarets befalsmesser kan avlegge prøven i den kommunen hvor virksomheten utøves eller i hjemkommunen.
Kunnskapsprøven i alkoholloven er en flervalgsprøve med et tilfeldig uttrekk av spørsmål fra en database. Du vil få 60 minutter til å besvare prøven. For å få bestått prøve må 24 av 30 svar være riktige.
Ta med gyldig legitimasjon når du skal avlegge prøven.

Pris

Før du avlegger prøven, må du betale et gebyr på kr 400,-. Prøven kan tas flere ganger hvis den ikke bestås. Du må betale gebyr for hver oppmelding.

Referanser

   

   

Kontaktinformasjon

Eli Stafne Åsløkk
Kundemottak
E-post
Telefon 71 66 47 00
Mobil 90 78 83 21