Skjenkebevilling

Søknadsskjema for skjenkebevilling

Skjenking av øl, vin og brennevin krever kommunal skjenkebevilling etter alkoholloven

Virksomhet med skjenkebevilling må søke om ny bevilling ved inngangen til hver ny kommunestyreperiode. Det kan også søkes om ny bevilling og om endring av bevillingen i løpet av en kommunestyreperiode.

Skjenkebevillingen forutsettes utøvet i samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i sentralt lovverk og kommunale forskrifter og vedtak.

Det er en forutsetning for bevillingen at styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven etter alkoholloven § 1-7c.

Det er også en forutsetning for skjenkebevilling at skjenkestedet har gyldig serveringsbevilling (se mer om dette i egen artikkel).