Pakkeforløp psykisk helse og rus

Fra 01.01.19 er det innført 3 pakkeforløp ved henvisning til Spesialisthelsetjenesten:

  • Pakkeforløp for utredning og behandling i Psykisk helsevern, barn og unge

  • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne

  • Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Forløpene skal tilpasses hver enkelt pasients situasjon, ønsker og behov. Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet. Brukere har rett til å medvirke, og tjenesten har plikt til å involvere brukeren.

Målsetningene med pakkeforløpene til psykisk helse og rus:

  • økt brukermedvirkning og brukertilfredshet
  • sammenhengende og koordinerte pasientforløp
  • unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging
  • likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor
  • bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner

Mer informasjon om pakkeforløpene finner du her:

https://www.helsenorge.no/psykisk-helse/pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rus

https://www.helsedirektoratet.no/tema/psykisk-helse#pakkeforl%C3%B8p-og-pasientinformasjon