Individuell plan

Dersom du har behov for langvarige og koordinerte sosial- og helsetjenester, har du rett til å få utarbeidet en individuell plan, forutsatt at du selv ønsker det.

Hvem kan få tilbudet?

Formålet med utarbeidelse av en individuell plan er å sikre at du:

  • får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud
  • får kartlagt dine mål, ressurser og behov for tjenester på ulike områder
  • får vurdert og koordinert tiltak som kan bidra til å dekke dine bistandsbehov
  • får bistand til å styrke samarbeidet mellom dem som gir deg hjelp, og eventuelt pårørende og andre samarbeidspartnere som for eksempel NAV, hjelpemiddelsentral, fastlege.

Det er en klar forutsetning at du som bruker skal medvirke når en slik plan lages.

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist. Søknaden blir behandlet av inntaksnemnda, som har møte på tirsdager.

Hva koster det?

Det tas ingen egenbetaling for individuell plan

Behandling

Alle søknader behandles i henhold til gjeldene lov- og avtale verk.

Søk individuell plan

Gå til søknadssiden

 

Lover og forskrifter

Forskrifter