Brukerstyrt personlig assistanse

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ måte å organisere praktisk og personlig bistand for personer med nedsatt funksjonsevne og omfattende behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet.

Brukerstyrt personlig assistanse innebærer at brukeren eller pårørende/ verge blir arbeidsleder og påtar seg ansvar for den daglige organiseringen av tjenesten. Innenfor de timer som er tildelt, styrer bruker/arbeidsleder hva assistentene skal gjøre, hvor og til hvilke tider.

Hvem kan få tilbudet?

Personer som tildeles tjenesten må være i stand til å ta arbeidslederrollen eller ha en nærstående person som kan være arbeidsleder.

  1. Personer under 67 år som er tildelt mer enn 25 timer praktisk bistand pr. uke, kan kreve å få tjenesten organisert som brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Personen må et har et langvarig tjenestebehov utover 2 år.
  2. Foreldre som har barn med store funksjonsnedsettelser, tjenestebehov utover 2 år og som er tildelt mer enn 25 timer bistand pr. uke kan også ha rett til å få organisert tjenesten som brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Retten til å få organisert tjenester som BPA omfatter ikke:

I mange tilfeller kan det være hensiktsmessig å samordne ulike tjenester. Kommunen vil tilstrebe å finne løsninger som kan ivareta fleksibiliteten og helheten i det offentlige tjenestetilbudet.

Søknadsfrist

Inntaksmøte har møte på torsdager.

Slik søker du

Du kan kontakte helse- og omsorgsavdelingen for å få hjelp til å søke om brukerstyrt personlig assistanse, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Behandling

Alle søknader behandles i henhold til gjeldene lov- og avtale verk.

Søk brukerstyrt personlig assistanse

Gå til søknadssiden

Hva koster det?

Det kan tas egenandel for praktisk bistand i BPA ordningen, men ikke for personrettet bistand (personlig stell) eller avlastning. Kommunen tar egenandel tilsvarende vedtatte satser.

Lover og forskrifter

Retningslinjer

Artikkelliste