Høring om retningslinjer for motorferdsel i utmark i Rindal kommune 2023-27

Rindal kommune sender nå på høring et utkast til nye reviderte lokale retningslinjer for motorferdsel i utmark, for 2024-2027.

Et høringsbrev er sendt direkte til Rindal idrettslag, scooterklubben, hytteforeninger, grunneierlag, nabokommuner, Statsforvalteren og reindrifta. Alle andre kan også uttale seg om utkastet.

Høringsfristen er 25. oktober 2023.

Høringssvar sendes til kommunen, gjerne på epost post@rindal.kommune.no

Driftsutvalget har behandla utkastet, gjort sine endringer og vedtatt å sende det ut på høring. Etter høringsfristen følger ny behandling i driftsutvalget og sluttvedtak i kommunestyret.

Høring om retningslinjer for motorferdsel i utmark i Rindal kommune 2023-27 (DOCX, 236 kB)

Utkast til nye retningslinjer (PDF, 140 kB)

Saksframlegg for driftsutvalget 5.9.2023 (PDF, 122 kB)

Saksprotokoll for driftsutvalget 5.9.2023 (PDF, 68 kB)

Utkastet tar utgangspunkt i retningslinjene for 2020-2023. Tekst markert i rød farge er ny, tekst i svart skrift er videreført, og tekst som er streket over, foreslås fjernet i de nye retningslinjene. Driftsutvalgets endringsforslag er også markert i utkastet. Dette gjelder først og fremst utvalgets ønske om å ta bort maksimumsantallet for turer til egen hytte.

Vi foreslår å videreføre dagens ordning med 12 løyver for ervervsmessig transport fordi vi har inntrykk av at de aller fleste får leid transport når de ønsker det.

I dag har vel 150 personer løyve til å kjøre til egen hytte etter forskriftens § 5 c, mens det er 14 løyver for funksjonshemmede etter § 5 b. For kjøring til egen hytte etter forskriftens § 5 c innstilte kommunedirektøren på å øke antall turer hvert år fra 9 til 10 turer (tur/retur), men driftsutvalget ønsker som nevnt å tillate slik kjøring uten noe maksimumsantall.

Alle løyver vil følge varigheten på retningslinjene og gjelde fram til 30. september 2027.

Kravet om føring og innlevering av kjørebok vil etter forslaget heretter bare gjelde for ervervsløyver, ikke for hytteløyver.

Kjøring i utmarksnæring for fastboende, etter nasjonal forskrift § 5 d og gruppeturer på snødekt mark etter § 5 f har tidligere ikke vært inkludert i retningslinjene våre. Vi har nå tatt dette med for å opplyse bedre om hvilke regler som gjelder i kommunen.

Oppkjøring av skispor etter § 3 e i forskriften har heller ikke vært med i retningslinjene tidligere. Preparering kan bare utføres av kommunen, idrettslag, hjelpekorps, turlag eller turistbedrifter.

Kjøretidsbegrensningene er endra noe for å komme bedre i samsvar med kjøretidene som gjelder i nabokommunene, mye fordi en del kjøring skjer på tvers av kommunegrensene.

Forslag til nye kjøretider:

  • Generelt kjøreforbud alle dager fra kl. 22.00 til kl. 07.00
  • Kjøreforbud lørdag kl. 20.00 til søndag kl. 07.00
  • Kjøreforbud mellom kl. 1000 og 1500 søndag og helligdager
  • Andre påskedag har kjøretidsbestemmelser som en vanlig hverdag
  • Siste kjøredag på våren er 20. april. Om 20. april er før 2. påskedag, settes siste kjøredag til 2. påskedag

Det gis lov til kjøring med heimel i § 3 d i nasjonal forskrift (transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk i samsvar med byggeløyve) fram til 5. mai. Siste kjøredato for preparering av skiløyper er nå satt til samme dato. I hensynssonen for reindrift inn mot Trollheimen skal all kjøring etter 20. april avklares direkte med reindriftsutøverne.

Ferdsel på barmark skal etter forskriften vurderes strengt, og den type kjøring skal kun gis om den ikke kan dekkes på noen annen måte. Transporten skal ikke erstatte transport som kan foregå om vinteren.