Tidligpensjon for jordbrukere

Tidligpensjonsordninga skal bidra til å lette generasjonsoverganger i jordbruket for de som har hatt hoveddelen av inntektene sine fra jordbruk/gartneri og skogbruk. Hensikten er å bidra til tidligere generasjonsskifte og dermed stimulere rekrutteringa.

Kven kan få tidligpensjon?

Jordbrukere som har fylt 62 år og som har drive jordbruk i minst 15 år, kan få tidligpensjon. Men det blir stilt krav til inntekt i en referanseperiode på fem år. Dette gjelder både næringsinntekt fra foretaket og anna inntekt. Man forutsett også at landbrukseiendommen er overdratt til ny eier. Ny eier kan ikke være ektefelle/samboer.

Sjå fullstendig oversikt over kriteria m.m på Landbruksdirektoratet sine sider.

Hvordan  søke?

For å få tidligpensjon må du sende søknad på skjema fastsett av Landbruksdirektoratet (sjå under). Landbruksforvaltninga i kommunen kan og svare på spørsmål om ordninga, eller sørge for skjema.

Søknaden sender du til kommunen si landbruksforvaltning. Der blir det kontrollert at søknaden er korrekt utfylt og at den nødvendige dokumentasjonen er vedlagt. Søknaden blir så sendt videre til Fylkesmannens landbruksavdeling, som behandler og avgjør søknaden.

Skjema

Finn søknadsskjema på Landbruksdirektoratet sine sider.