SMIL-midler og drenering

SMIL-midlene skal ivareta natur- og kulturminneverdiene i kulturlandskapene til jordbruket, samt redusere forurensningen fra jordbruket, utover det som blir forventet gjennom vanlig jordbruksdrift.

Et viktig mål med ordningen er å få til en mer målrettet innsats med utgangspunkt i lokale behov, utfordringer og målsetninger.

Hvem kan søke?

Kommunen behandler og avgjør søknader om tilskudd. Kommunene utarbeider overordna retningslinjer for prioritering av søknadene. Landbruksdirektoratet har sendt ut et informasjonsskriv angående nytt digitalt søknadssystem for søkere av SMIL-tilskudd og tilskudd til drenering (PDF, 470 kB).
Her står det også om hvordan du kan søke via Altinn.

Fra 2017 er forskriften endret slik at også eiere som ikke driv areal selv likevel kan søke SMIL-tilskudd dersom det drives en tilskuddsberettiget produksjon på landbrukseiendommen.

Tilskudd til drenering av jordbruksjord (landbruksdirektoratet.no).

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) (landbruksdirektoratet.no)