Bygdeutviklingsmidler

Investering og bedriftsutvikling i landbruket.

De fylkesvise bygdeutviklingsmidlene (BU-midlene) skal bidra til utvikling både innenfor tradisjonelt landbruk og bygdenæringer. Virkemidlene skal bidra til å styrke økonomien på bruka, øke den totale verdiskapinga på bygdene, det skal tas hensyn til markedsmessige rammer, lønnsomme tiltak og prosjekt skal støttes. Tiltak som er særlig viktig for å opprettholde sysselsetting og infrastruktur i en bygd har høy prioritet.

Tilskudd til bedriftsretta tiltak

Innovasjon Norge forvalter midlene som går til bedriftsretta tiltak.


Utrednings- og tilretteleggingstiltak

Fylkesmannen forvalter en del av BU-midlene som skal gå til utrednings- og til retteleggingstiltak.


Hvordan søke?

Gå inn på Innovasjon Norge, Min side og registrer deg.

Søknaden må sendes elektronisk. Den elektroniske søknaden går til kommunen, som skriver uttalelse og sender den videre til Innovasjon Norge.

Har du en ide eller et prosjekt, ta kontakt!