Feiing og tilsyn

Feiing og tilsyn er et viktig brannforebyggende arbeid.

Alle som har ildsted skal motta feiing og tilsyn med fyringsanlegg fra kommunen. Hvor ofte dette gjennomføres bestemmes av feieren etter faste kriterier.

Hva innebærer feiing?

En sotet pipe trekker dårlig, gir dårlig forbrenning og dermed uøkonomisk fyring. Ved å fjerne sot og bek reduseres faren for brann i skorsteinen og sparer miljøet for unødvendig partikkelutslipp.

Etter at varsel om feiing er mottatt, må eier eller bruker sørge for at hele fyringsanlegget er tilgjengelig for feiing, samt utstyrt og innrettet slik at det kan feies på tilfredsstillende måte. Dette innebærer at du skal legge frem stige og lukke igjen luker, spjeld og trekkventiler. Husk også å sørge for at ildstedet er skikkelig lukket.

Feiing omfatter:

 • feiing av røykløp og kanaler (piper og skorsteiner)
 • feiing av røykrør og kanaler
 • uttak av sot og anbringe dette til egnet sted (dette vil normalt settes igjen på eiers eiendom)

Hva innebærer tilsyn med fyringsanlegg

 • Feieren fører også tilsyn med alle fyringsanlegg/ildsteder etter behov. Det er feieren som fastsetter behovet utifra faste kriterier. Feilmonteringer, elde og slitasje på ildsteder og skorsteiner finner feieren ofte. Dette har stor betydning for brannsikkerheten i boligen. Vår jobb er derfor å gjøre deg som eier/bruker av boligen oppmerksom på farene slik at de kan utbedres før en brann oppstår.  Tilsynet omfatter også informasjon om hvordan du best kan ivareta brannsikkerheten i boligen din. Tilsyn omfatter:
 • kontroll av at fyringsanlegget (ildsted, sentralvarmekjel eller varmluftsaggregat) er intakt og virker som forutsatt, slik at det ikke forårsaker brann eller annen skade.
 • Veiledning om røykvarslere, slokkeutstyr (husbrannslange og brannslokkingsapparat) og rømningsveier.
 • Informasjon om riktig fyring og gode fyringsvaner.
 • Informasjon om generell brannsikkerhet

Eier av anlegget skal få skriftlig tilbakemelding etter tilsyn i form av papir eller elektronisk på e-post.

Hva dekker feiegebyret?

Feiegebyret varierer fra kommune til kommune og er basert på selvkostprinsippet. Ta kontakt med din kommune eller ditt lokale feiervesen for å vite mer om hvordan dette fungerer i din kommune. Det er kommunestyret som fastsetter størrelsen på gebyret. 

Feiegebyret skal dekke:

 • Feiing av røykkanal (skorstein), røykrør og uttak av sot etter behov (behovet fastsettes av feieren).
 • Feiing av røykrør og fjerning av sot er en del av den lovbestemte feiingen og kan bare unnlates etter avtale med eier eller bruker.
 • Tilsyn med fyringsanlegget. Dvs alle ildsteder, skorsteiner, lagertank og evt matesystem, minimum en gang hvert fjerde år.
 • Feieren skal under feiing og tilsyn vurdere forhold ved fyringsanlegget som har betydning for brannsikkerheten eller atkomsten. Ved avvik som ikke kan rettes på stedet, skal feieren gi en skriftlig tilbakemelding til eier, eller representant for eier om disse med frist for retting eller tilbakemelding om når retting blir gjennomført.

Hva er selvkostprinsipp?

Gebyrfastsettelsen for feietjenesten er basert på prinsippet om at gebyret kun skal dekke kostnaden for denne kommunale ytelsen og ikke brukes som skattegrunnlag.

Dette innebærer at gebyret ikke skal dekke kostnadene ved andre kommunale ytelser som feiervesenet utfører, f.eks. tilsyn i objekter som omfattes av brann- og eksplosjonsvernloven eller tilsyn med røykvarslere og slokkeutstyr i boliger. Dette fordi tilsyn med røykvarslere og slokkeutstyr bør kunne inngå i feiers alminnelige arbeidsoppgaver der feier allerede er inne i boligen og oppgaven kun medfører ubetydelig økning i tidsforbruk. Dersom feiervesenet utfører andre oppgaver som har betydning for brannsikkerheten, og dette kun medfører ubetydelig økning i tidsforbruk, bør også dette kunne aksepteres dekket innenfor gebyret.

Lover og forskrifter

Forskrift om brannforebygging

Forskrift om lovbestemt feiing og tilsyn av fyringsanlegg, Rindal kommune

Betalingsregulativ 2024 (PDF, 952 kB)