Utsatt spredefrist til 17. august for miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel i regionale miljøtilskudd i Trøndelag

På bakgrunn av søknad fra Trøndelag Bondelag har Statsforvalteren i Trøndelag i dag vedtatt endringsforskrift med forlenget frist med 7 dager til 17. august for miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel jf. § 22 i forskrift om i regionale miljøtilskudd i Trøndelag.

Arealet som det spres på må høstes eller beites i år i samsvar med vilkårene (gjelder som før).

Bakgrunnen for søknaden og vedtaket er mye nedbør i juli og fortsatt har vi værmelding som tyder på regn de nærmeste dagene.  Dette gjør og har gjort høsting og spredning av husdyrgjødsel vanskelig.

Presisering: Endringen gjelder både § 22 Spredning av husdyrgjødsel om våren og eller i vekstsesongen, og § 23 Nedfelling eller nedlegging av husdyrgjødsel.

Begge ordninger får spredefrist 17 august endringen gjelder fra nå og til 31.12.22, øvrige vilkår gjelder som før.

Følgende vedtak er fatta av Statsforvalteren:

"Med hjemmel i Jordlova §18 og Forvaltningslova §37 opprettes det en endringsforskrift for Forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket, Trøndelag. I §22 endres spredetidspunktet fra 10. august til 17. august. Forskriften trer i kraft og varer til 31.12.2022. Forskriften vil da bli tilbekeført."