Fritak for eiendomsskatt

Fritak

Kommunestyret gjorde i august 2015 følgene vedtak om eiendommer som er fritatt for eiendomsskatt i Rindal:

"Kommunestyret gir følgende eiendommer fritak for eiendomsskatt – ref Eiendomsskatteloven § 7:

  • Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten.
  • Bygning som har historisk verde.
  • Rindalshallen

Rådmannen gis fullmakt til å avgjøre i tvilstilfeller."

Ønskes mer informasjon om kommunal eiendomsskatt, finner du det på skatteetaten.no

Ettergivelse

Formannskapet kan ettergi eiendomsskatt etter søknad i helt spesielle tilfeller.

Klage

Klage framsettes skriftlig og sendes Rindal kommune, Rindalsvegen 17, 6657 RIndal eller pr epost til post@rindal.kommune.no
Klagen må begrunnes.

Klagefristen er fra 1. mars og i 6 uker.

Referanser