Hvordan søke?

​​​​​​Undersøk søknadsplikt og søknadstype under hva skal du bygge? og må jeg søke?

Er tiltaket i tråd med planen?

Er tiltaket i tråd med TEK17 (dibk.no)

Trinn for trinn ved ulike søknadstyper

Unntatt søknadsplikt – meldepliktig

Dersom tiltaket er unntatt søknadsplikt etter plan og bygningsloven § 20-5, må du sende inn «melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt (dibk.no)» til kommunen når du er ferdig med å bygge. Meldingen skal også inneholde målsatt situasjonskart der tiltaket er inntegnet. Print ut situasjonskart fra kommunens kartportal, og tegn inn byggets plassering. Situasjonskartet må vise mål på byggets grunnflate, avstand til bygg i nærheten, nabogrense og veg.

Søknad uten ansvarsrett – søk på egenhånd

 1. Lag situasjonskart som viser byggets plassering på tomta. Print ut situasjonskart fra kommunens kartportal, og tegn inn byggets plassering. Situasjonskartet må vise mål på byggets grunnflate, avstand til bygg i nærheten, nabogrense og veg.
   
 2. Få noen til å tegne tiltaket for deg, eller tegn selv. Tegninger som skal være med søknaden er målsatte fasadetegninger, plantegninger (romfunksjon må vises) og snittegninger. I enkelte tilfeller kan det være lurt å sende med tegninger som viser eksisterende situasjon, slik at det blir enklere for saksbehandler å se hva som blir endret. Eksisterende fasadetegninger kan eventuelt erstattes eller suppleres med bilder. Dersom det skal gjøres endringer i terrenget må dette vises med terrengsnitt.
   
 3. Varsle naboer og gjenboere (for eksempel andre siden av vegen). Dersom du er usikker på hvilke naboer som skal varsels, så kan du bestille naboliste fra kommunen.
  • Innhold i nabovarsel til nabo:
  • Det kan nabovarsles på ulike måter:
   • Sende nabovarsel rekommandert
   • Sende nabovarsel pr. epost. Bekreftelse fra nabo (svar på epost) må leveres sammen med søknad.
   • Levere nabovarsel personlig. Nabo kan enten krysse av at nabovarsel er mottatt (har mulighet til å uttale seg innen 2 uker) eller samtykke.
     
 4. Dersom du ikke har mottatt bekreftelse fra alle naboer som skal varsles, må du vente i 2 uker fra det er nabovarslet til du sender inn søknaden. Naboene skal sende sine merknader til deg, slik at du kan kommentere dem før du sender alt samlet til kommunen.
   
 5. Send søknad til kommunen ved bruk av byggesaksblanketter hentet fra dibk.no 
  Komplett søknad skal inneholde:
  • Søknad om tiltak uten ansvarsrett (blankett nr. 5153)
  • Opplysninger gitt i nabovarsel (blankett nr. 5155)
  • Kvittering for nabovarsel (blankett nr. 5156)
  • Situasjonskart
  • Fasadetegninger, plantegninger og snittegninger
  • Eventuelle merknader fra naboer og dine kommentarer til disse
  • Eventuelt erklæring fra nabo om at du kan bygge nærmere nabogrense enn tillatt (i tillegg til nabovarsel)
  • Eventuelt søknad om dispensasjon

Husk å oppgi bebygd areal (BYA) og bruksareal (BRA) i søknaden.Dersom du ønsker å bygge innenfor byggegrensen til fylkesveg har du mulighet til å søke om dispensasjon fra byggegrense fra Statens vegvesen før søknaden sendes inn til kommunen.

Husk at det må søkes om midlertidig brukstillatelse/ferdigattest før tiltaket tas i bruk.

Det kan benyttes digitale søknadsløsninger for feks. nabovarsling og enkelte tiltak.  (dibk.no)

Søknad med ansvarsrett – få hjelp av fagfolk

For større arbeider skal søknaden sendes inn av fagfolk. Det vil si et ansvarlig foretak.

I praksis betyr dette at din rolle i byggesaken er å være tiltakshaver, dette betyr at du eier tiltaket, men at du overlater hele prosessen til de fagfolkene du engasjerer. Foretakene du engasjerer erklærer ansvar i byggesaken. 

Til egen bolig eller fritidsbolig har du mulighet til å søke om ansvarsrett som selvbygger. Det forutsetter at du kan sannsynliggjøre at du har tilstrekkelig kompetanse og at arbeidet vil bli utført etter regelverket. Det er du som selvbygger som har ansvar for at lovverket blir fulgt. Du kan for eksempel sannsynliggjøre din kompetanse ved å vise til vitnemål/fagbrev/kursbevis, vise foto av byggearbeider du har deltatt i eller lignende. Du kan også vise til at du kan hente inn kompetanse på områder du selv ikke behersker.

Ansvarlig foretak bør benytte digital søknadsløsning.  (dibk.no)

Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest

Alle søknadspliktige tiltak skal avsluttes med ferdigattest. Normalt er det ansvarlig søker som skal søke om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. I de sakene hvor det ikke er noen ansvarlig søker så er det tiltakshaver som skal sende inn søknaden.  For tiltak som krever søknad med ansvarsrett må gjennomføringsplan (sluttført og signert) og eventuelt avfallsplan vedlegges.

Så lenge det kun gjenstår mindre arbeid og det ikke er farlig å ta i bruk bygningen, kan du også søke om midlertidig brukstillatelse. I tillatelsen skal det fremgå hvilke arbeider som gjenstår og når du anser å være ferdig med gjenstående arbeid. En midlertidig brukstillatelse gjør at bygningen kan tas i bruk før du har mottatt ferdigattest.

Søknadsskjema:

Det utstedes ikke ferdigattest der byggesøknad ble innsendt før 1.1 1998.

Der byggesøknad ble innsendt mellom 1.1.1998 og 30.6.2010 kan det utstedes ferdigattest hvis det tidligere er gitt midlertidig brukstillatelse.