Dispensasjon

Når et bygge- eller anleggstiltak bryter med lov, forskrift eller planer, må du søke om dispensasjon. Når det søkes om dispensasjon, kan kommunen tillate at det gjøres unntak fra bestemmelser og planer. Forutsetningene for en dispensasjon finner du i plan- og bygningslovens kapittel 19:

  1. Ved en dispensasjon må ikke hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra bli vesentlig tilsidesatt.
  2. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

Det gis ikke dispensasjon fra saksbehandlingsregler.

Hvordan går du fram når du skal søke om dispensasjon?

  • Både privatpersoner og ansvarlige foretak kan søke om dispensasjon.
  • Søknad om dispensasjon kan sendes inn og behandles separat eller sammen med byggesøknaden.
  • Det må angis hvilke bestemmelser eller planer du søker dispensasjon fra.
  • Søknaden må begrunnes, ved at du argumenterer for hvordan vilkårene nevnt over er oppfylt. 
  • Naboer skal varsles om en dispensasjonssøknad. Det må gå fram av nabovarslet at du søker om dispensasjon og hvilke bestemmelser/planer du søker om unntak fra.

Skjema for søknad om dispensasjon (PDF, 157 kB)