Omsorgsbolig

Kommunale omsorgsboliger er utleieboliger fortrinnsvis for eldre personer med ulike typer funksjonssvikt. Boligene er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt slik at beboeren skal kunne motta heldøgns omsorg etter behov.

Boligen er beboerens eget hjem. Beboeren betaler husleie og kan søke om hjemmetjenester på samme vilkår som andre hjemmeboende.

Rindal Kommune har 30 omsorgsboliger.

 

Hvem kan få tilbudet?

Omsorgsbolig kan tildeles søkere som har nedsatt funksjonsevne, enten fysisk, psykisk og/eller sosialt, og derfor ikke har tilfredsstillende livskvalitet, trygghet og sosialt fellesskap i egen bolig.

Søknadsfrist

Søknader blir behandlet i inntaksnemnda, som har møte hver torsdag.

Hva koster det?

Henviser til kommunens utleiepriser, evt. ta kontakt med hjemmetjenesten. Det kan søkes om bostøtte gjennom NAV.

Behandling

Alle søknader behandles i henhold til gjeldene lov- og avtale verk.

Søk om tildeling omsorgsbolig

Gå til søknadssiden

 

Lover og forskrifter

Dette er ikke en lovpålagt tjeneste. Opphold i omsorgsbolig reguleres gjennom husleiekontrakter, jf. husleieloven. Tildeling av omsorgsbolig er et enkeltvedtak med de rettigheter og plikter som følger av forvaltningsloven.