Hjemmehjelp

Dersom du selv ikke klarer de daglige gjøremål på grunn av sykdom, funksjonshemming, alder eller andre årsaker, kan du søke om praktisk bistand (hjemmehjelp). Formålet med tjenesten er at du skal få hjelp slik at du kan bo i eget hjem.

Vi vil også hjelpe deg til å finne løsninger og gi deg veiledning og opplæring som gjør at du i størst mulig grad blir selvhjulpen i forhold til dagliglivets ulike gjøremål.

Hva får du?

  • Rengjøring av rom som er i daglig bruk - klesvask - sengetøyskift - oppvask.
  • Vindusvask, 1 gang pr år
  • Handling 1 gang pr. uke, tilbys søkere som ikke har pårørende i nærheten. Bruker betaler da kilometergodtgjørelse etter gjeldende satser. De som bor under 2 km fra butikk betaler en fast månedspris ved handling en gang pr. uke.

 

Hvem kan få tilbudet?

  • Eldre og personer med funksjonsnedsettelser kan søke om hjemmehjelp.
  • Du må være helt avhengig av hjelp til å utføre dagligdagse praktiske gjøremål i hjemmet, for å få vedtak om praktisk bistand (hjemmehjelp).
  • Når du bor sammen med andre husstandsmedlemmer, gjøres en helhetsvurdering av husstandens situasjon, samt vurdering av tilgangen på privat hjelp.

 

Familievikar

Praktisk bistand kan tildeles som familievikartjeneste til småbarnsforeldre som har særlig behov for bistand, for eksempel ved akutt sykdom eller andre spesielt krevende situasjoner i en avgrenset periode.

Familievikar kan innebære hjelp til stell av barn, matlaging og renhold. Tjenesten ytes på dagtid i ukedager.

Familievikar er et tilbud til familier med barn under 12 år.

 

Forventninger til bruker

Bruker eller pårørende må gi beskjed senest dagen før, innen kl.12, dersom man av ulike årsaker ikke er hjemme når det er avtale om hjemmehjelp/familievikar. Dersom det ikke blir gitt beskjed innen tidsfristen, må bruker betale for oppdraget. Unntak er akutt sykdom eller hendelse.

Sørg for at rom som er i daglig bruk og som skal rengjøres, er ryddet slik at hjemmehjelper kan utføre renholdet på tildelt tid.

Respektere at ansatte i hjemmetjenesten har rett til et røykfritt arbeidsmiljø. Det er derfor ønskelig at bruker/pårørende unngår røyking under besøket, og at det luftes godt før besøket.

Adkomst til huset bør være mest mulig tilrettelagt. Om vinteren må det være måkt og strødd.

Dersom bruker har husdyr bør det tas hensyn til at ansatte i hjemmetjenesten vil unngå nærkontakt med disse.

 

Hva koster det?

  • Betaling for hjemmehjelp og familievikar følger betalingsreglementet for helse og omsorgstjenesten i kommunen
  • Søkers og eventuelt andre husstandsmedlemmers netto inntekt blir lagt til grunn ved beregning av sats

 

Se priser hjemmehjelp (PDF, 195 kB)

 

Behandling

Alle søknader behandles i henhold til gjeldene lov- og avtale verk.

 

Søk om tildeling hjemmehjelp

Mer informasjon om søknad helse- og omsorg

Artikkelliste