Dagtilbud

Dagtilbud er for eldre personer som bor hjemme og som har behov for et tilrettelagt sosialt tilbud.

Dagtilbudet har transportordning som henter i hjemmet om morgenen og kjører hjem på ettermiddagen.

Dagtilbudet er mandag og onsdag. Dagtilbudet holder som regel til i fellesstua ved  omsorgsboligen Austigard.

Rindal Kommune har også et eget dagtilbud for personer med demens.

Hva får du?

  • Tilrettelegging av måltider
  • Sosialt samvær og fysisk aktivitet
  • Ivareta / øke ferdigheter og mestringsevne
  • Trening av ADL ferdigheter (Aktiviteter omkring dagliglivets gjøremål)

 

Hvem kan få tilbudet?

  • Den som har rett til hjelp etter Lov om pasient- og brukerrettigheter, kap 2-1a. 2.ledd.
  • Den som har behov for hjelp til å øke evnen til egenomsorg, fysisk, psykisk og sosialt.
  • Den som har behov for trening / aktivisering / vedlikehold av ferdigheter
  • Den med behov for oppfølging ifht kost/ernæring

 

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist. Søknadene behandles kontinuerlig.

Slik søker du

 

Hva skjer videre

Søknaden blir behandlet i inntaksnemnda som regel på torsdager.

Hjemmetjenesten vil ta et hjemmebesøk og innhente nødvendige opplysninger i samarbeid med deg.

Når saken er behandlet vil du få et skriftlig vedtak.

Hva koster det?

Det er egenbetaling for dagtilbud.

Link til oversikt over egenbetaling (PDF, 151 kB)

Klage

Du har rett til å klage på vedtaket og på utførelse av tjenester. Informasjon om klageadgang og klagefrist vil fremgå av vedtaket.

 

Lover og forskrifter

Lov om pasient-og brukerrettigheter Pasient og bruker har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen.
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester.
Forskrift om sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie Dagopphold