Kontrollutvalget

KONTROLLUTVALGET

Kontrollutvalget velges av kommunestyret, og har som oppgave å forestå løpende tilsyn med den kommunale forvaltningen på egne vegne. Kontrollutvalgets arbeid synliggjøres ved at møtene er åpne for publikum.

  • å sikre god kvalitet i kommunens tjenester
  • å sikre god produktivitet og en effektiv ressursutnyttelse
  • å ivareta innbyggernes rettsikkerhet i deres kontakt med den kommunale forvaltningen
  • å sikre at politiske vedtak i Rindal kommune følges opp

Kontrollutvalget som består av 3 representanter og en sekretærfunksjon, har i snitt 5 til 6 møter i løpet av et år. Flere av sakene som utvalget behandler, går videre til endelig behandling i kommunestyret.

Sekretariatet for kontrollutvalgene på Nordmøre ble etablert med virkning fra 2005 som følge av en endring i kommuneloven som medførte at den som utfører revisjonsoppgavene for kommunene ikke kunne utøve sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalgene, jmfr. Forskrift om kontrollutvalg § 20. Dette er et interkommunalt samarbeid med Kristiansund kommune som vertskommune.

Framtidig organisering av sekretariattjenestene for kontrollutvalgene (PDF, 482 kB)

Møteplan/innkalling for kontrollutvalget 2020:

 

25.02.2020 tirsdag kl.13.00
23.04.2020 torsdag kl.10.00
05.06.2020 torsdag kl.10.00
17.09.2020 (PDF, 3 MB) torsdag kl.10.00
02.11.2020 mandag kl.10.00

 


Protokoller fra Kontrollutvalget:

 

2020:
Protokoll 25.02.2020 (PDF, 234 kB)
Protokoll 23.04.2020 avlyst
Protokoll 05.06.2020 (PDF, 231 kB)
 

2019:
Protokoll 15.11.2019 (PDF, 471 kB)
Protokoll 05.08.2019 (PDF, 192 kB)
Protokoll 03.06.2019 (PDF, 247 kB)
Protokoll 24.04.2019 (PDF, 10 MB)
Protokoll 14.02.2019 (PDF, 9 MB)

2018: