Høring på kartlegging av turruter i nasjonal turrutebase

Rindal kommune startet i 2022 opp arbeidet med Plan for Friluftslivets ferdselsårer, og kartlegging av gjeldende turruter er nå på høring.

Planen er en kommunal temaplan og vil bl.a. ta for seg kartlegging av eksisterende ferdselsårer/sti-og løypenett i kommunen, vurdere nye tilrettelagte tiltak for å utvikle tur- og løypetilbudet, samt se på organisering og ansvar for tilrettelegging, drift og vedlikehold av dette. 

Det er satt ned i ei arbeidsgruppe bestående av representanter fra Rindal kommune, Rindal IL v/turstigruppa og Rindal anleggsdrift for å organisere planarbeidet. Andre aktører og interessenter vil i løpet av planprosessen bli involvert og få mulighet til å komme med innspill. 

I første omgang er det kartlegging av eksisterende tur- og løypenett i Statens Kartverk sin nasjonale database for turruter (*) som er gjennomført, og som arbeidsgruppa nå ønsker innspill til.  Innlagte turruter for Rindal kommune finnes på Rett i kartet Turruter  – Rindal må velges i søkefeltet!  

* Kravet til å være registrert som turrute er blant annet at det skal være skiltet og merket, avtalt med grunneiere og at det skal være en organisasjon som har ett definert vedlikeholds-/ og driftsansvar. Fotruter er merket med rødt og skiløyper med blått.   

Innspill og kommentarer til innlagte turruter i kartet og/eller forslag til nye ruter kan sendes til;
pr post: Rindal kommune, Rindalsvegen 17, 6657 Rindal
pr e-post:
post@rindal.kommune.no

For spørsmål vedrørende registreringen eller innspill, ta kontakt med arbeidsgruppas representanter:
Mari Svanem, rådgiver oppmåling Rindal kommune på tlf 95226070, e-post
mari.svanem@rindal.kommune.no
Rune Løfald, Rindal anleggsdrift på tlf 97682820, e-post rune@turstigruppa.no  

Utsatt frist for innspill er satt til 20.februar 2023.