Kommunalt driftstilskudd lag og foreninger 2022

Tiden for å søke om kommunalt driftstilskudd til lag/foreninger er nå kommet, og søknadsfristen er 30.mai!

Skjema for søknad ligger ute på vår nettside med elektroniske skjema her
NB! Merk at dette skjemaet gjelder ordinært driftstilskudd til lag/foreninger. For de som vil søke om tilskudd til planlagte tiltak for tilrettelegging av anlegg og områder innen nærmiljøaktivitet, idrettsformål og friluftsliv skal skjema "Lekeplass - søknad om tilskudd" benyttes her 

Årsmelding og regnskap for siste år skal legges ved søknaden. 

Fra kommunens retningslinjer:

2. 1 Grunnstøtte

Grunnstøtte blir gitt til administrasjon og drift av lag når virksomheten er kontinuerlig. Lag skal være hjemmehørende i Rindal eller dokumentere fast aktivitetstilbud i kommunen. Som hovedregel blir grunnstøtte bare gitt til hovedlaget (d.v.s. ikke til undergrupper). Størrelsen på støtten blir vurdert ut fra medlemstall, alder på medlemmene, aktivitetsomfang og ellers generelt kostnadsnivå ved drift av laget. Lag som arbeider med barn og ungdom skal prioriteres. Det stilles krav om siste års regnskap og årsmelding, samt gjennomført årsmøte for å være berettiget grunnstøtte.  Rindal idrettsråd leverer innstilling for tildeling av midler til sine medlemslag ut i fra vedtatt ramme. 

Spørsmål kan rettes til kulturkontoret på tlf 95770482 eller e-post morten.moller@rindal.kommune.no.