Private avløpsanlegg

Her finner du retningslinjer, søknadsskjema og veileder om utslipp fra boliger, hytter og næringsbygg som må ha egne avløpsanlegg. Dette gjelder både ved forbedring av eksisterende utslipp og ved etablering av nye anlegg.

Hvem må ha separat avløpsanlegg?

Boliger, hytter og næringsbygg som har innlagt vann, og som ikke ligger i nærheten av kommunal avløpsledning, må ha sitt eget anlegg for behandling av avløpsvann.

Forurensingsforskriften setter strenge krav til hva som tillates av utslipp i natur og miljø. Avløpsvann fra boliger, hytter og næring må renses før det slippes ut. Det vanligste i vårt område er slamavskiller som har infiltrasjon i grus.

For både forbedring av eksisterende utslipp og nyetablering er det søknadsplikt. Søknad, etablering og drift av slike anlegg må etterkomme kravene i del 4, kap. 12 i Forurensingsforskriften. Rindal kommune legger også ulike VA-Miljøblad til grunn i behandlingen.

Informasjon om tømming finnes under «Tømming av private avløpsanlegg»

Hvordan søke?

Bare nøytralt fagkyndig firma eller person som dokumenterer tilstrekkelig relevant kompetanse kan søke.

Fyll ut skjemet Sanitæranlegg – avløp/utslipp spredt bebyggelse og legg ved nødvendige vedlegg.

Skjemaet gjelder utslipp fra boliger, hytter, turistbedrifter, næringsbygg og liknende virksomheter med utslipp mindre enn 50 pe.

Skjemaet gjelder ikke for tilknytning til kommunalt avløpsanlegg.

Det er laget en veileder (PDF, 177 kB) for utfylling av skjemaet.

Nabovarsling

Skjema som benyttes til nabovarsel

I søknaden som behandles etter forurensningsforskriften §12-5 og 13-5 er det 4 ukers svarfrist for naboer, og ikke 2 uker som det er etter plan- og bygningsloven.

Behandling av søknader

Kommunen har inntil 6 uker på seg etter at søknaden er komplett for å behandle den, jr. forurensningsforskriften §12-5 og 13-5.

I søknader som behandles etter forurensningsforskriften §12-5 og 13-5, så er det 4 ukers svarfrist for naboer, og ikke 2 uker som det er etter plan- og bygningsloven.

Opprydding i eksisterende private avløpsanlegg

Vanndirektivet krever at vannforekomster minst skal ha god kjemisk og god økologisk tilstand innen utgangen av 2021. For å nå målsetningen må det settes i verk tiltak for forurensningskilder som påvirker vannforekomstene. Dette medfører at kommunen må gjennomføre en kartlegging og opprydding i kommunens spredte avløpsanlegg.

Plan for opprydningsprosessen med private avløpsanlegg vil bli beskrevet nærmere i «hovedplan for vann, vannmiljø og avløp 2017-2021», som er under utarbeidelse.

Se lover og forskrifter for husholdningsavfall og slamavskillere på ReMidt sine sider.

Artikkelliste