Priser og gebyr

Vann- og avløpstjenestene er et selvkostområde og finansieres i sin helhet via gebyr-inntektene fra abonnentene. Inntektene kommer både fra tilkoblingsgebyr og årlig gebyr.

Det er vedtatt egen lokal forskrift for beregning av vann- og avløpsgebyrer. Kommunestyret fastsetter hvert år gebyrnivået.

Selvkost

Med selvkost menes: «Selvkost er den totale kostnadsøkningen en kommune eller et selskap påføres ved å produsere en bestemt vare eller tjeneste». Denne definisjonen får fram at det kun skal være kostnader som direkte eller indirekte er knyttet til den samlede produksjon av den aktuelle varen eller tjenesten som skal inngå i beregningsgrunnlaget for selvkost.

Videre står det om generasjonsprinsippet at: «En generasjon brukere skal ikke subsidiere eller bli subsidiert av neste generasjon. Kostnadene ved tjenestene som ytes i dag skal dekkes av de brukerne som drar nytte av tjenesten».

Grunnlaget for gebyrnivået styres av hvilke drifts- og kapitalkostnader kommunen har innenfor henholdsvis vann- og avløpsområdet. Det vil være naturlige svingninger i de årlige kostnadene innenfor områdene. Vi ser det imidlertid som en fordel at gebyrnivået holdes mest mulig stabilt fordi det gir forutsigbarhet for våre vann- og avløpsabonnenter.

I retningslinjene for beregning av selvkost er det tatt høyde for dette ved at de samlede inntekter og utgifter innenfor de respektive områdene kan sees i sammenheng over en tidsperiode på 5 år. Kommunen kan dermed, innenfor gitte rammer, utjevne svingningene gjennom et vann- og avløpsfond som er en viktig faktor for å holde stabile gebyrer over flere år.

 Den lokale forskriften kan leses i sin helhet her:

Forskrift om vann- og avløpsgebyr for Rindal kommune

Betalingsregulativet finne her:

Betalingsregulativ 2024 (PDF, 952 kB)