Slik fremmer du nytt planforslag

Privatpersoner, firma, organisasjoner og andre myndigheter kan fremme forslag til reguleringsplan, men den skal utarbeides av fagkyndige.

Når du skal starte arbeidet med en reguleringsplan, må du først ha et oppstartsmøte med kommunen. I et slikt oppstartsmøte ser vi på de overordnede rammer og muligheter for området, og vi gir føringer for den videre prosessen.

Bestilling av oppstartsmøte må gjøres av en fagkyndig med kunnskap om reguleringsplanarbeid. Spør oss om hva ei bestilling om oppstartsmøte må inneholde av opplysninger.

De vanlige trinna i ei reguleringssak er disse:

  1. Bestille oppstartsmøte
  2. Kunngjøre og varsle oppstart av planarbeidet
  3. Utarbeide planforslaget
  4. Forberede planforslaget til politisk behandling og tilhørende høring