Dispensasjon og endringer

Om å søke dispensasjon

En dispensasjon er et vedtak som innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Dette kan f.eks. være kommuneplanen eller en reguleringsplan. Kommunen kan gi noen tillatelse i en konkret sak til å bygge eller gjøre noe som ikke er i overensstemmelse med disse planene.

Dispensasjon gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

Ta gjerne kontakt med kommunen for å få råd om hvordan du søker om dispensasjon i di bestemte sak. En søknad om dispensasjon skal alltid være skriftlig. Du må betale et gebyr for kommunens behandling. Vi har en frist på 12 uker for å gi deg svar.