Kommuneplan - samfunnsdel og arealdel

I henhold til plan - og bygningsloven skal alle kommuner ha en kommuneplan. Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument og gir rammer for utvikling av bygdesamfunnet og forvaltning av arealressursene. Kommunal planlegging skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver.

Kommuneplanens samfunnsdel 2018 – 2028 (PDF, 2 MB) ble vedtatt av kommunestyret i desember 2018 og beskriver hvilken retning vi ønsker at bygda skal utvikle seg i og hvordan vi i fellesskap skal kunne nå måla.

Kommuneplanens arealdel (PDF, 2 MB)  fra 2013 med tilhørende kart (PDF, 3 MB) beskriver hva som er ønskelig og tillatt bruk av ulike areal rundt omkring i bygda, både til næring, rekreasjon og andre samfunnsformål.