Søke om tilskudd og lån

På denne siden kan du søke om tilskudd og lån. Det er viktig at du leser standardvedtektene for fondet og vilkår for utbetaling før du søker. Disse finner du også på denne siden.

Du kan søke om følgende type støtte: 

  
1. Bedriftsutviklingstilskudd

  • Tilskudd til (strategisk) planlegging, undersøkelse, markedsføring og til produktutvikling. 
  • Tilskudd til opplæring og kompetansegivende utdanning.
  • Tilskudd til etablering av nytt firma eller til ny sidevirksomhet i eksisterende firma. 

2. Investeringstilskudd 

  • Tilskudd knyttet til ulike små investeringsprosjekt. 

3. Lån 

  • Lån knyttet til større investeringsprosjekt eller utbygginger.

 

 

Om offentlighet

I utgangspunktet er alle søknader, alle søknadsvedlegg og alle saksutredninger knyttet til Rindal Utviklingsfond offentlige etter reglene i Offentlighetsloven. Dette medfører at opplysningene vil være tilgjengelige for alle, både i kommunens postjournal og i møteinnkallinger. Opplysningene kan også bli referert av lokale medier.

Det vil likevel være noen unntak:

Opplysninger som er underlagt taushetsplikt

Søknader om støtte fra kommunens næringsfond kan inneholde detaljerte opplysninger om personer eller om interne økonomiske forhold i bedriften. Vedlegg inneholder gjerne flere sensitive opplysninger enn sjølve søknaden og det påfølgende saksframlegget for behandling i folkevalgt organ. Kommunen tar alltid stilling til om det er riktig etter loven å unnta bestemte opplysninger eller hele dokumenter fra offentlighet. Vi legger også vekt på om søkeren sjøl ber om det og grunngir behovet for det.

Konkurransemessige hensyn

Opplysninger om en spesiell forretningside som en søker ønsker å teste ut eller arbeide med i ro og fred, vil kommunen vurdere å unnta fra offentlighet dersom søkeren ber om det og grunngir behovet for det.