Motorferdsel i utmark

Motorferdsel i utmark og vassdrag er i utgangspunktet forbudt, men motorferdselloven med tilhørende forskrift åpner likevel for transport til flere nytteformål. Kommunen kan også gi tillatelse til motorferdsel i utmark i tilfeller der regelverket tillater det.

Transport på snødekt mark

I Rindal er det etablert en ordning med løyver for ervervsmessig transport, hvor du kan få utført transport av proviant og utstyr mv. til hytter. 

Oversikt over hvem som kan utføre leiekjøring (PDF, 113 kB) i perioden 2024 - 2027.

Bruk av egen snøscooter for varetransport til hytte kan kun skje dersom det foreligger kjøretillatelse fra kommunen. For å få slik tillatelse må visse vilkår være oppfylt.

Det gis også dispensasjoner for bruk av egen snøscooter for funksjonshemmede.

Retningslinjer for motorferdsel i utmark i Rindal kommune 2024-27 (PDF, 176 kB).

Retningslinjene for motorferdsel i utmark i Rindal kommune, ble vedtatt i kommunestyret 14.12.23. Ny revidering kommer i 2027.

I de tilfellene det gis løyve til å benytte egen snøscooter til hytte, er det er vanlig praksis i kommunen at det gis løyve for fire år. Kjørebok skal ikke lenger sendes til kommunen.

Transport av ved etter § 5e gjelder for dem som skal hogge ved i nærheten av hytta. Ved søknad skal det opplyses hvilken eiendom det skal hogges på. Det kan bli gitt inntil 3 kjøredager per år.

Annen transport

Ved unntakstilfeller og når særlige grunner foreligger, kan kommunen gi tillatelse til motorferdsel knyttet til formål som forskriften ikke nevner spesielt. Du må ha et særlig behov som ikke kan dekkes på annen måte, og som ikke knytter seg til turkjøring. Kommunen vil foreta en konkret vurdering. Behovet ditt må vurderes mot mulige skader og ulemper. Det skal mye til før en slik dispensasjon gis. Generelt er det også vanskeligere å få dispensasjon for å kjøre på barmark enn på snødekt mark.

Søknad om motorferdsel i utmark

Vi anbefaler at du setter deg inn i kommunens retningslinjer før du sender inn søknaden.

Søknad om motorferdsel i utmark

Nyttige dokumenter

 

Nyttige lenker