Motorferdsel i utmark

Motorferdsel i utmark og vassdrag er i utgangspunktet forbudt, men motorferdselloven med tilhørende forskrift åpner likevel for transport til flere nytteformål. Kommunen kan ved enkelte tilfeller også gi tillatelse til motorferdsel i utmark der regelverket tillater det.

Transport på snødekt mark

I kommunen er det etablert en ordning med ervervsmessig transport, hvor du kan få utført transport av proviant og utstyr mv. til hytter.  Hvem som kan benytte leiekjøring (PDF, 351 kB) i perioden 2020 - 2023.

Bruk av egen snøscooter for varetransport til hytte kan kun skje dersom det foreligger kjøretillatelse fra kommunen. For å få slik tillatelse må visse vilkår være oppfylt.

Det gis også dispensasjoner for bruk av egen snøscooter for funksjonshemmede.

Retningslinjer for motorferdsel i utmark i Rindal kommune kan leses her (PDF, 667 kB).
Retningslinjene er oppdatert med tanke på at 2,5 km-grensen er opphevet.

I de tilfellene det gis løyve til å benytte egen snøscooter til hytte er det er vanlig praksis i kommunen at det gis løyve for fire år. Kjørebok skal ikke lenger sendes til kommunen.

 

Annen transport

Ved unntakstilfeller og når særlige grunner foreligger, kan kommunen gi tillatelse til motorferdsel knyttet til formål som forskriften ikke nevner spesielt. Du må ha et særlig behov som ikke kan dekkes på annen måte, og som ikke knytter seg til turkjøring. Kommunen vil foreta en konkret vurdering. Behovet ditt må vurderes mot mulige skader og ulemper. Det skal mye til før en slik dispensasjon gis. Generelt er det vanskeligere å få dispensasjon for å kjøre på barmark enn på snødekt mark.

 

Søknad om motorferdsel i utmark

Rindal kommune sine retningslinjer for motorferdsel i utmark ble revidert høsten 2020. Det anbefales å sette seg inn i disse før søknad sendes inn.

Elektronisk søknadsskjema finnes her.

Transport av ved etter § 5e gjelder for dem som skal hogge ved i nærheten av hytta. Ved søknad skal det opplyses hvilken eiendom det skal hogges på. Det kan bli gitt inntil 3 kjøredager per år.

 

Nyttige dokumenter

 

Nyttige lenker

Åpningstider

Mandag - fredag:

09.00 - 15.00

Adresse

Post- og besøksadresse:
Rindalsvegen 17
6657 Rindal