Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Du kan søke kommunen om parkeringstillatelse for forflytningshemmede (HC-kort). Tillatelsen gir deg rett til å parkere på offentlig skiltet og reservert parkeringsplass uten at du betaler avgift, og vanligvis uten at du behøver å følge den lengste fastsatte parkeringstiden.

Hvem kan søke?

Parkeringstillatelse gis til bilfører eller passasjer som har særlig behov for å finne parkeringsplass i tilknytning til bosted, arbeid og annen aktivitet.  Du får vanligvis tillatelse for to til fem år.

To vilkår må være oppfylt for at søknaden din om parkeringstillatelse som fører kan innvilges:

  • Du må dokumentere at du har et særlig behov for parkeringslettelse ved bosted, arbeid og/eller annen aktivitet.
  • Du må ha legeerklæring som dokumenterer at du ikke kan gå eller har store vansker med å bevege deg over noen lengde.
  • Forflytningshemmingen må være av lengre varighet, dvs. 2 år eller mer.

Søker du som passasjer, må et tredje vilkår også være oppfylt:

  • Du må ha behov for regelmessig hjelp utenfor motorvogn.

Vi gjør en helhetsvurdering av søknaden på bakgrunn av medisinske opplysninger fra legen din, og parkeringsbehovet som du selv oppgir.

NB! Du må enten søke som fører eller passasjer. Kortet er personlig, og hvis du har fått kort som fører kan du ikke bruke kortet når du sitter på med andre.

Bruk av parkeringstillatelsen:

Ved parkering skal kortet ligge godt synlig bak frontruten for kontroll.

Parkeringstillatelsen er personlig og kan ikke benyttes av andre enn deg som er gitt kortet. Parkeringstillatelsen er knyttet til deg som person, og ikke bilen (unntak for institusjonskort), og du må alltid være med i bilen når kortet brukes.

Du må levere tilbake kortet når du ikke lenger disponerer bil, eller når grunnlaget for tildelingen ikke lenger er til stede. Du må også levere inn kortet når det ikke lenger er gyldig. Vi kan trekke tilbake parkeringstillatelsen ved misbruk eller endrede forhold som gjør at vilkårene for parkeringstillatelsen ikke lenger er oppfylt.

Hvor kan jeg parkere med HC-kort?

  • På reserverte offentlige parkeringsplasser for forflytningshemmede. 
  • På avgiftsbelagte offentlige parkeringsplasser uten å betale avgift.
  • På offentlig parkeringsplass skiltet med tidsbegrensning på 30 minutter eller mer, kan du som har parkeringstillatelse for forflytningshemmede stå så lenge du har behov, du trenger altså ikke å tenke på tidsbegrensningen. Dette gjelder ikke på offentlige parkeringsplasser for forflytningshemmede med oppgitt tidsbegrensning, kun for ordinære parkeringsplasser med tidsbegrensning. 

NB! Fra 1. januar 2021 blir det nye regler. Da blir regelen at du kan stå på  offentlige parkeringsplasser som er skiltet med tidsbegrensning på 30 minutter eller oppover, inntil dobbel tid.

Skjemaer

Søknadsskjema (PDF, 131 kB)

Legeerklæring-skjema (PDF, 121 kB)

Søknaden leveres/sendes Rindal helsetun, Sjukeheimsvegen 6, 6657 Rindal.

Lover og regler

Lover:

Forskrifter:

Klage

Er du misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du fikk vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til helse- og omsorgstjenesten. Kommunen avgjør om klagen skal tas til følge.

Klagen må sendes per post og være undertegnet ved signatur.