Folkehelse

Folkehelse er hvordan helsen fordeler seg blant innbyggerne i et samfunn. Rindal kommune er en del av «God helse partnerskapet». Det innebærer at vi jobber sammen om sunne, trygge og levende lokalsamfunn.

 

Det å ha god livskvalitet, livsglede, overskudd, og mestring i hverdagen er viktig for alle individer, og er sentralt i arbeidet med folkehelsen på kommunalt nivå. God helse hos enkeltindivider og hos lokalsamfunnet generelt er derfor avhengig av at det jobbes på kommunalt nivå for å redusere faktorer som medfører helserisiko og styrke de faktorene som bidrar til bedre helse. Dette skal bidra til at innbyggerne i Rindal kommune selv kan ta gode og selvstendige valg for sin egen helse og livskvalitet!

5 viktige prinsipper ligger til grunn for dette arbeidet:

  •  Utjevne sosiale helseforskjeller
  •  «Helse i alt vi gjør» (Health in All Policies)
  •  Bærekraftig utvikling
  •  Føre-var (forebyggende)
  •  Medvirkning