Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Forskrift om foreldrebetaling for barnehageplass ble vedtatt i statsråd den 17.4.15.

Søknad om redusert foreldrebetaling skal være elektronisk.

Søk her

Redusert foreldrebetaling

Ingen skal betale mer enn 6 prosent av husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekten for barnehageplass. Inntektsgrensen vedtas hvert år av Stortinget.

Gratis kjernetid

Alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.
Fra 1. august 2021 settes inntektsgrensen til 583 650 kroner per år.

Forutsetninger for begge ordninger:

  • Ordningen er søknadspliktig.
  • Søknad sendes sammen med dokument over siste års inntekt, selvangivelse eller ligning. Annen relevant og gyldig dokumentasjon kan også benyttes for en skjønnsmessig vurdering dersom inntektssituasjonen i husholdningen er vesentlig endret.
  • Søknadsfrist er 1. juli hvert år for å få innvilget redusert foreldrebetaling fra nytt barnehageår i august.
  • Det kan søkes gjennom hele året. Et vedtak om redusert betaling vil gjelde fra måneden etter at søknaden er mottatt.
  • Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Når samboer ikke er mor eller far til barnet, skal samboers inntekt regnes med når samboerforholdet har vart i 12 av de siste 18 månedene.

Kontaktinformasjon

Gunnveig Røen
Leder i Bolme barnehage
E-post
Mobil 916 04 180
Randi Folden
Leder i Øvre Rindal og Rindal barnehage
E-post
Mobil 470 17 201