Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Ingen skal betale mer enn 6 prosent av husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekten for barnehageplass. Inntektsgrensen vedtas hvert år av Stortinget.

Søk redusert foreldrebetaling (visma.no)

 

Gratis kjernetid

Alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.
Fra 1. august 2023 settes inntektsgrensen til 615 590 kroner per år.

 

Forutsetninger for begge ordninger:

  • Ordningen er søknadspliktig.
  • Vi henter husholdningens bruttoinntekt direkte fra Skatteetaten. Annen relevant og gyldig dokumentasjon kan også benyttes for en skjønnsmessig vurdering dersom inntektssituasjonen i husholdningen er vesentlig endret.
  • Søknadsfrist er 1. juli hvert år for å få innvilget redusert foreldrebetaling fra nytt barnehageår i august.
  • Det kan søkes gjennom hele året. Et vedtak om redusert betaling vil gjelde fra måneden etter at søknaden er mottatt.
  • Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Når samboer ikke er mor eller far til barnet, skal samboers inntekt regnes med når samboerforholdet har vart i 12 av de siste 18 månedene.