Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Forskrift om foreldrebetaling for barnehageplass ble vedtatt i statsråd den 17.4.15.

Søknad sendes til post@rindal.kommune.no 

Dokumentasjon leveres til den aktuelle barnehagen.

 

Redusert foreldrebetaling

Ingen skal betale mer enn 6 prosent av husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekten for barnehageplass. Inntektsgrensen vedtas hvert år av Stortinget.

Gratis kjernetid

Alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.

Fra august 2020 gjelder ordningen for familier eller husholdninger som har samlet skattepliktig inntekt på mindre enn 566 100 kroner per år.
Fra 1. august 2021 settes inntektsgrensen til 583 650 kroner per år

Forutsetninger for begge ordninger:

  • Ordningen er søknadspliktig.
  • Søknad sendes sammen med dokument over siste års inntekt, selvangivelse eller ligning. Annen relevant og gyldig dokumentasjon kan også benyttes for en skjønnsmessig vurdering dersom inntektssituasjonen i husholdningen er vesentlig endret.
  • Søknadsfrist er 1. juli hvert år for å få innvilget redusert foreldrebetaling fra nytt barnehageår i august.
  • Det kan søkes gjennom hele året. Et vedtak om redusert betaling vil gjelde fra måneden etter at søknaden er mottatt.
  • Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Når samboer ikke er mor eller far til barnet, skal samboers inntekt regnes med når samboerforholdet har vart i 12 av de siste 18 månedene.

Kontaktinformasjon

Gunnveig Røen
Leder i Bolme barnehage
E-post
Mobil 916 04 180
Randi Folden
Leder i Øvre Rindal og Rindal barnehage
E-post
Mobil 470 17 201