Barnehagesatser

Kommunestyret vedtar hvert år betalingssatsene for barnehagene i Rindal.

Rindal kommune har gradert betalingssats, etter størrelsen på barnehageplassen.

 

Gjeldende satser

Barnehagesatser
5 dager i uka 4 dager i uka 3 dager i uka 2 dager i uka
kr. 3000,- kr. 2 700,- kr. 2 300,- kr. 1 700,-

 

 • ​Enkeltdag kr. 300,- pr. dag
 • Kostpenger er ikke medregnet i satsene, kr 200,- for helplass. 
  Dette dekker lunsj og melk. Øvrig kost er foresattes ansvar.
 • Fra 01.08.24 vil maksprisen være 1500,- per måned.

Mer informasjon om betaling i barnehage

 • Det blir krevd betaling for 11 måneder i året. Juli er betalingsfri
 • Matpenger kommer i tillegg
 • Ved hovedopptak blir foreldrebetaling krevd fra 15. august eller 1. januar uavhengig av om plassen tas i bruk på et senere tidspunkt
 • NAV/barnevernet kan innvilge fri plass etter søknad

 

Redusert foreldrebetaling på grunn av sykdom

Langvarig fravær pga. sykdom (over 1 måned) hos barnet blir godtatt som grunn til å la være å kreve foreldrebetaling. Søknad med bekreftet dokumentasjon må sendes til barnehagen før vedtak fattes.

 

Søskenmoderasjon

Det blir gitt 30 % moderasjon for barn nr. 2. Barn nr. 3 er gratis. Hvis søsken har ulik plass i barnehagen, blir barn nr. 1 definert som det som har den største plassen. Ved lik plass er barn nr. 1 det eldste barnet.

 

Gratis kjernetid

Alle 2, 3, 4-, og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Inntektsgrensen vedtas hvert år av Stortinget i forbindelse med det årlige budsjettarbeidet.

 

Redusert foreldrebetaling

 • Jamfør forskriften skal ingen betale mer enn 6 prosent av husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekten for barnehageplass. Inntektsgrensen vedtas hvert år av Stortinget.
 • Ordningen er søknadspliktig.
 • Søknad sendes sammen med dokument over siste års inntekt, selvangivelse eller ligning. Annen relevant og gyldig dokumentasjon kan også benyttes for en skjønnsmessig vurdering dersom inntektssituasjonen i husholdningen er vesentlig endret.
 • Søknadsfrist er 1. juli hvert år for å få innvilget redusert foreldrebetaling fra nytt barnehageår i august.
 • Det kan søkes gjennom hele året. Et vedtak om redusert betaling vil gjelde fra måneden etter at søknaden er mottatt.
 • Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Når samboer ikke er mor eller far til barnet, skal samboers inntekt regnes med når samboerforholdet har vart i 12 av de siste 18 månedene.