Barnehagesatser

Ny forskrift om foreldrebetaling for barnehageplass ble vedtatt i Statsråd 17.04.15.

Kommunestyret vedtar hvert år betalingssatsene for barnehagene i Rindal.

Rindal kommune har gradert betalingssats, etter størrelsen på barnehageplassen.

  Fra 01.01.20:

  Barnehagesatser
  5 dager i uka 4 dager i uka 3 dager i uka 2 dager i uka
  kr. 3 135,- kr. 2 700,- kr. 2 200,- kr. 1 600,-

   

  Enkeltdag kr. 250,- pr. dag

  Kostpenger er ikke medregnet i satsene, kr 200,- for helplass. Dette dekker lunsj og melk. Øvrig kost er foresattes ansvar.

  Mer informasjon om betaling i barnehage

  • Det blir krevd betaling for 11 måneder i året. Juli er betalingsfri
  • Matpenger kommer i tillegg
  • Ved hovedopptak blir foreldrebetaling krevd fra 15. august eller 1. januar uavhengig av om plassen tas i bruk på et senere tidspunkt
  • NAV/barnevernet kan innvilge fri plass etter søknad

   

  Redusert foreldrebetaling på grunn av sykdom

  Langvarig fravær pga. sykdom (over 1 måned) hos barnet blir godtatt som grunn til å la være å kreve foreldrebetaling. Søknad med bekreftet dokumentasjon må sendes til barnehagen før vedtak fattes.

  Søskenmoderasjon

  Det blir gitt 30 % moderasjon for barn nr. 2 og 75 % for barn nr. 3 og flere. Hvis søsken har ulik plass i barnehagen, blir barn nr. 1 definert som det som har den største plassen. Ved lik plass er barn nr. 1 det eldste barnet.

  Gratis kjernetid Alle 3-, 4-, og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Inntektsgrensen vedtas hvert år av Stortinget i forbindelse med det årlige budsjettarbeidet.

  Redusert foreldrebetaling

  • Jfr. forskriften skal ingen betale mer enn 6 prosent av husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekten for barnehageplass. Inntektsgrensen vedtas hvert år av Stortinget.
  • Ordningen er søknadspliktig.
  • Søknad sendes sammen med dokument over siste års inntekt, selvangivelse eller ligning. Annen relevant og gyldig dokumentasjon kan også benyttes for en skjønnsmessig vurdering dersom inntektssituasjonen i husholdningen er vesentlig endret.
  • Søknadsfrist er 1. juli hvert år for å få innvilget redusert foreldrebetaling fra nytt barnehageår i august.
  • Det kan søkes gjennom hele året. Et vedtak om redusert betaling vil gjelde fra måneden etter at søknaden er mottatt.
  • Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Når samboer ikke er mor eller far til barnet, skal samboers inntekt regnes med når samboerforholdet har vart i 12 av de siste 18 månedene.

  Kontaktinformasjon

  Gunnveig Røen
  Leder i Bolme barnehage
  E-post
  Mobil 916 04 180
  Randi Folden
  Leder i Øvre Rindal og Rindal barnehage
  E-post
  Mobil 470 17 201