Borgerlig vigsel

Ønsker du å gifte deg borgerlig i Rindal?

Vigsler skal primært skje på Rindal skimuseum. Det er ordfører, varaordfører og kommunedirektør som har vigselsmyndighet.

Vi vil gjøre vårt beste for å lage en fin ramme rundt seremonien for deg som vil gifte deg.

Hvem kan gifte seg hos oss?

Kommunen tilbyr vigsel for kommunens innbyggere og personer som ikke er bosatt i Norge, men likevel fyller vilkårene for inngåelse av ekteskap i Norge, jf. ekteskapsloven § 12a. Det er tilstrekkelig at en av brudefolkene er bosatt i kommunen for at kommunen er pliktig til å tilby vigsel. Det er de alminnelige reglene om folkeregistrering av bostedsadresse som regulerer hvem som anses som kommunens innbyggere. Kommunens tilbud om borgerlig vigsel gjelder også for utenlandske statsborgere og for norske statsborgere som er bosatt i utlandet. Disse skal ikke betale for tilbudet i likhet med norske statsborgere som er bosatt i kommunen.

Rindal kommune tilbyr også vigsler til andre brudefolk enn de nevnt ovenfor. Det er da en forutsetning at brudefolket selv dekker kostnader kommunen har i den forbindelse.   

Forberedelser til vigselen

Før inngåelse av ekteskap må det foreligge gyldig prøvingsattest på tidspunktet for  ekteskapsinngåelsen. Dette er det folkeregistermyndighetene som utsteder. Attesten er gyldig i fire måneder fra utstedelsen. Prøvingsattesten gis på bakgrunn av en rekke dokumenter. 

I Rindal kommune kan vigsel avtales tidligst fra det tidspunktet det foreligger gyldig prøvingsattest.

Søknad om prøvingsattest finner du her

Tid og sted

I Rindal kommune er det fleksibilitet på når det tilbys vigsler, men nødvendige ressurser er best tilgjengelig innenfor normalarbeidstid. Det er også da de fleste vigsler kan gjennomføres kostnadsfritt. Kommunen oppfordrer brudefolk til å sende inn ønsket tidspunkt og sted når vigsel bestilles. Kommunen her egnet lokale for vigsel med plass til et variert antall mennesker. 

Gjennomføring av vigselen

Det tilrettelegges for at en vigsel har en seremoniell karakter. Det borgerlige vigselsformularet benyttes ved gjennomføringen av borgerlige vigsler. Denne finnes på bokmål og nynorsk og er også oversatt til samisk, engelsk, tysk, fransk, spansk og russisk. Versjonene finnes på Bufdir sine hjemmesider. Seremonien kan tilpasses med eksempelvis musikk og tekstlesning.   

Før vigselen foretas mottar vigsleren prøvingsattesten fra brudefolket. Brudefolket skal også legitimere seg. Gyldig legitimasjon må inneholde navn, bilde og fødselsdato.   

Det må være to vitner tilstede under seremonien. Dette skal være to myndige personer.  

En vigsler kan, dersom hun eller han finner at det er grunn til tvil om et vilkår er oppfylt, utsette vigselen og brudefolket pålegges å skaffe bevis for at vilkår er oppfylt. Utover dette har ikke vigsleren grunnlag for å nekte å gjennomføre en vigsel.

Hvem utfører seremonien?

Følgende personer er gitt vigselmyndighet i Rindal:

  • Vibeke Langli - ordfører
  • Magnar Dalsegg - varaordfører
  • Mons Otnes - kommunedirektør

Brudeparet kan selv velge hvilken vigsler de vil ha.

Melding om vigsel og registrering

I prøvingsattesten fra folkeregistermyndigheten inngår også melding om vigsel og vigselsbok (skjema Q-0309). Melding om vigsel/ Vigselsbok fylles ut av vigsler. Spørsmålene skal besvares så langt de passer. Brudefolket og vitnene skal undertegne vigselsmeldingen. Innen tre dager skal en bekreftet kopi av dette returneres til folkeregistermyndigheten. Dette gjør kommunen.  

Sammen med vigselsmeldingen skal vigsler vedlegge dokumentasjon for sin vigselsmyndighet. For ordfører og varaordfører er det tilstrekkelig med dokumentasjon på vervet. Brudefolket får en bekreftet kopi av skjemaet. Dette utgjør midlertidig vigselsattest. Folkeregistermyndigheten utsteder endelig vigselsattest.

Rindal kommune er ansvarlig for å føre vigselsbok med oversikt over ekteskap som er inngått i kommunen. Det originale skjemaet «Prøvingsattest/melding om vigsel/Vigselsbok» utgjør vigselsboken. 

Økonomi

Det er fastsatt bestemmelser om betaling for vigsler i forskriften om kommunale vigsler. Tilbudet skal være gratis for kommunens egne innbyggere og for personer som ikke er bosatt i Norge.   

Kommunen tar betaling for nødvendige merkostnader dersom brudeparet vigsles ut over vanlig tid. Dette informeres brudefolket om i god tid før vigselen. Kostnaden vil vurderes i hvert enkelt tilfelle.  

Andre som vil vigsles i Rindal må dekke kostnader for dette. Kommunen tar ikke betalt for mer enn dekningen av nødvendige kostnader.

Ønsker du å vigsles av Rindal kommune

Brudefolk som ønsker å vigsles i regi av Rindal kommune sender sin henvendelse til kommunens post@rindal.kommune.no

I e-posten oppgis navn på brudepar, e-postadresse, telefonnummer, ønsket lokalisering, dato og tid. Kommunen vil ta stilling til muligheten for gjennomføring slik brudeparet ønsker. Legg ved kopi av prøvingsattest.

Henvendelser vedrørende vigsel kan også rettes per telefon på: +47 71 66 47 00  

Ved henvendelse vil  en i staben ta kontakt med brudefolket for å avtale videre gang frem til vigselen finner sted.

Kontaktinformasjon

Rindal kommune
E-post
Telefon 71 66 47 00

Åpningstider

Mandag - fredag:

09.00 - 15.00

Adresse

Post- og besøksadresse:
Rindalsvegen 17
6657 Rindal