Kommunedirektør

Kommunedirektøren er øverste administrative leder i kommunen, og har ansvar for at virksomheten drives innen de rammer som kommunestyret bestemmer.

Hovedoppgavene for kommunedirektøren er strategisk ledelse og planlegging, oppfølging av politiske vedtak, organisasjonsutvikling og samordning av kommunens virksomhet, oppfølging av enhetslederne, informasjon, beredskap, prosjektarbeid, oppfølging av de enkelte tjenesteenheter samt samarbeid med de politiske utvalgene, politikere og samarbeidspartnere utenfor kommunen.

Kommunedirektøren har rett til å møte og tale i alle politiske utvalg, unntatt kontrollutvalget.

Kommunedirektøren skal sørge for at alle saker som legges fram til politisk behandling er forsvarlig utredet, og at vedtak blir satt i verk.