Planoppstart og planprogram for revisjon av kommuneplanen. Planstrategi for 2024-27.

Rindal kommune varsler oppstart for revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og høring av forslag til planprogram for både samfunnsdelen og arealdelen. Samtidig varsles høring for utkast til kommunal planstrategi for 2024-27.

Her er høringsdokumentet:

Planstrategi og planprogram - høringsutkast vedtatt av formannskapet 8.5.2024 (PDF, 2 MB)

Merknader eller innspill sendes innen 15.8.2024 til post@rindal.kommune.no eller til Rindal kommune, Rindalsvegen 17, 6657 Rindal.

Har du spørsmål, ta kontakt med Sivert Dombu, tlf 957 85 911.

Varsel om oppstart av detaljregulering for Rindal Bensin og Service

Allskog varsler på vegne av Kooyman Eiendom AS om at det skal igangsettes reguleringsplanarbeid for Rindal Bensin og Service i Rindal kommune.

Oppstart av reguleringsplanarbeid for Helgetunmarka Nord i Rindal

I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 varsles det om igangsetting av reguleringsplanarbeid for Helgetunmarka Nord i Rindal kommune.  Planen inkluderer eiendommene gnr. bnr. 3/1, 4/5, 4/12, 4/13, 4/16, 4/18, 6/1 og 6/.  Allskog skal utarbeide planen.   Planområdet er avsatt til fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel 2011-2022, hvor det åpnes for 100 nye fritidsboligtomter.