Tilskudd til sommerjobb for ungdom 2023

Rindal kommune kan i år søke fylkeskommunen om tilskudd til sommerjobb for ti ungdommer. Inntil fem av disse får jobb i kommunens omsorgstjenester, resten i det lokale næringslivet. Kommunen samarbeider med lokale bedrifter om å finne sommerjobber.

Bakgrunnen for tilskuddsordninga er at sommerjobber inspirerer ungdom i valg av utdanning og yrke. Sommerjobb er også et første møte med arbeidslivets plikter og ansvar og bidrar positivt både til fysisk og psykisk helse. Kommunen vil gjerne at ungdom skal se mulighetene for ei framtid og en yrkeskarriere i heimbygda.

Bedrifter i Rindal som ønsker å benytte seg av ordninga, må melde fra om det til kommunen så snart som mulig og seinest innen fredag 31. mars.

Det kan gis tilskudd på 7.000 kr per ungdom som får sommerjobb. Tilskuddet er beregnet til å dekke ca. ei ukelønn. Det forutsettes at arbeidsgiveren betaler for resterende uker og at det blir minst tre uker til sammen. Kommunen administrerer ordninga, videreformidler tilskuddet fra fylkeskommunen og formidler regnskap og rapporter fra bedriftene til fylkeskommunen innen 31. august.

Hvilke jobber gis det støtte til?

Tilskuddordninga i 2023 er næringsnøytral. Det betyr at det kan søkes om tilskudd til sommerjobber i alle typer næringer eller kommunale etater. Fylkeskommunens tilskudd skal ikke erstatte bedriftenes eller kommunenes egne satsinger, men komme som et tillegg slik at flere unge kan få sommerjobb.

Retningslinjer

  1. Ordninga gjelder for ungdom mellom 15 og 20 år – dvs. årskullene 2003-2008.
  2. Det gis et tilskudd på 7000 kr per ungdom som får sommerjobb.
  3. Sommerjobbene skal ha minst tre ukers varighet og avvikles i perioden juni/juli/august.
  4. Lengden på ei arbeidsuke vil variere etter alder og type arbeid, normalt mellom 25 og 37,5 timer.
  5. Det er kommunene som kan søke. Kommunen sender en samla søknad på vegne av lokale bedrifter og/eller egne kommunale enheter. Hver kommune kan søke om inntil ti tilskudd.
  6. De unge skal ha arbeidsavtaler og lønnes etter tariff eller mer. Bedrifter som får tilskudd skal ikke ha permitterte.

Interesserte bedrifter må innen 31. mars sende en epost til kommunens postmottak med «Sommerjobb 2023» i tittelfeltet og følgende opplysninger:

  • Navn på bedriften
  • Kontaktperson med telefonnummer og epostadresse
  • Antall ukelønner det søkes om
  • Hvilke arbeidsoppgaver som skal utføres

Søkere får svar rett etter 16. mai. Utbetaling av tilskudd skjer etter at sommerjobbene er avsluttet og fylkeskommunen har mottatt rapport fra kommunen. Bedriftene må rapportere til kommunen om navn på ungdom som har fått sommerjobb, antall timer den enkelte har jobbet, lønn, samt arbeidsgivers erfaringer.

Frist for rapportering fra bedriftene til kommunen er 28. august.

Fylkeskommunens utlysing

Utleie ved Eldresenteret ved Rindal helsetun er foreløpig stengt.

Åpent møte om Helseplattformen

Torsdag 9. mars kommer Øyvind Høyland fra Helseplattformen til Rindal.

Høring på kartlegging av turruter i nasjonal turrutebase

Rindal kommune startet i 2022 opp arbeidet med Plan for Friluftslivets ferdselsårer, og kartlegging av gjeldende turruter er nå på høring.

Ledig stilling som kinomaskinist ved Rindal kino

Fast stilling som kinomaskinist i 5% stilling med hovedsakelig helge- og kveldsarbeid er ledig 

Tilbud om 4.dose koronavaksine til alle mellom 18 og 64 år

Regjeringen har nå åpnet opp for at alle mellom 18 og 64 år uten underliggende sykdommer får tilbud om en fjerde dose med koronavaksine. Dette betyr imidlertid ikke at alle anbefales å ta en ny dose.  

"Honnstad-husa" i Rindal sentrum er til salgs

«Honnstad-husa» er en del av eiendommen 18/438 (Rindalsvegen 3) i Rindal og ligger tett inntil fylkesveg 6164 like nord for Rindal Næringspark (tidligere T-Komponent). Rindal kommune vurderer å selge husa med tilhørende tomt på ca 900 m2. Eiendommen er regulert til boligformål, men husa er ikke beboelige i dag.      

Nav-kontoret i Rindal holder stengt

Nav-kontoret i Rindal er for tiden stengt.

Nye åpningstider kommunehuset

Fra 2. januar 2023 reduseres åpningstidene på kommunehuset og sentralbordet. 

Revisjon av lokal forskrift om godtgjøring for folkevalgte - høring

Kommunestyret har nylig vedtatt å sende ut på høring et forslag til revidert forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Rindal kommune. Det er lovpålagt å ha en slik forskrift, og den erstatter nåværende forskrift som kommunestyret vedtok i 2020.          

Rindal kommune blir pilot i Bygdevekstavtale

Rindal kommune har i tett samarbeid med Holtålen kommune søkt om og blitt valgt ut i en nasjonal pilot for å utvikle bygdevekstavtaler. Dette er en helt ny ordning som gjennomføres med støtte og finansiering fra Kommunal- og distriktsdepartementet.