Forurensning

Driftsstyret i Rindal kommune har vedtatt «Plan for opprydding av avfall, forurensning og ulovlig brenning 2018-2022». Planen har som mål å redusere omfanget av forsøpling med ulovlig lagring av avfall og ulovlig brenning av avfall.

Planen er utarbeidet som følge av at Fylkesmannen i Møre og Romsdal i 2017 gjennomførte tilsyn med Rindal kommune som forurensningsmyndighet.

Kommunen er forurensningsmyndighet for oppfølging av forsøplingssaker og ulovlig oppbevaring av brukte gjenstander jamfør «Lov om vern mot forurensninger og om avfall» (forurensningsloven).