Båndtvang

Hjemmel: Fastsatt av Rindal kommunestyre 6. mai 2015 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6 andre ledd § 9 og § 11.

§ 1.Formål

Formålet med forskriften er å fremme et godt og forsvarlig hundehold som ivaretar hensynet til sikkerhet for folk og dyr, trygghetsfølelse og alminnelig ro og orden.

§ 2.Virkeområde og definisjon

Denne forskriften omfatter regler for hundeholdet i hele Rindal kommune. Forskriften supplerer bestemmelser gitt i hundeloven (lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven)) og må ses i sammenheng med denne.

Med båndtvang menes i denne forskriften at hundeholder skal holde hunden fysisk i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet.

§ 3.Båndtvang

I Rindal er det ordinær båndtvang i perioden f.o.m. 1. april t.o.m 20. august.

Det er båndtvang hele året i etablerte boligområder slik det vises i kommuneplanen, i handleområder, kirkegårder og idrettsanlegg.

I områder der bufe virkelig beiter, er det utvidet båndtvang f.o.m. 21. august t.o.m. 31. oktober.

Det er båndtvang i alle lysløyper i kommunen i det tidsrom lysløypa brukes til skigåing.

Det er båndtvang på badeplassene ved Igltjønna, Grønlivatnet og Rørvatnet i det tidsrom de benyttes som badeplass.

§ 4.Om områder der hunder har begrenset adgang

Hunder har ikke adgang til skoler og barnehager uten etter avtale mellom hundeeier/-fører og skolen eller barnehagen. Dette gjelder ikke område nord for ungdomsskolen ved Rindalshuset.

§ 7.Unntak

Unntak av båndtvang går frem av § 9 i hundelova. Dette gjelder:

  • Hund når den brukes i reindrift
  • Dressert bufehund når den brukes til å vokte storfe, sau eller geit,
  • Hund i aktiv politi-, toll-, militær- og redningstjeneste eller under trening eller prøving for slik tjeneste,
  • Hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter såret eller sykt vilt,
  • Hund når den brukes for jakt, jakthundetrening og jaktprøver mellom 20. August og 1. April eller når båndtvang er fastsatt i medhold av § 6 annet ledd bokstavene c, d og e.

§ 8.Dispensasjon.

Rindal kommune kan etter skriftlig søknad i særlige tilfeller dispensere fra båndtvangbestemmelsene i forskriften § 3, når dette er nødvendig til: Organisert bruk av hunder til takserings- og forskningsarbeid.


Se forskriften hos Lovdata her.