Bygdevekstavtale for Rindal og Holtålen

Rindal kommune er sammen med Holtålen kommune en av fem nasjonale piloter for bygdevekst, et nytt distriktspolitisk virkemiddel.

Kommunal- og distriktsdepartementet står bak. Det overordna målet med bygdevekst er å bidra til bosetting, tilgang på kompetent arbeidskraft og framtidsretta næringsutvikling.

Vi forsøker å finne fram til hindringer og flaskehalser for ei god utvikling i bygda, for så å gjennomføre tiltak som kan bøte på disse.

Bildet: Prosjektmøte hos Holtålen kommune med Reidar Almås som gjest.

I første pulje for bygdevekst er fem piloter valgt ut, tre i Finnmark og to i Trøndelag. Alle pilotene består fra to til fire kommuner, og Rindal samarbeider tett med Holtålen kommune i vår pilot. Den andre piloten i Trøndelag består av kommunene Grong, Namsskogan, Lierne og Røyrvik.

2023 skal brukes til å utarbeide innholdet og inngå avtaler med aktuelle samarbeidspartnere i staten og fylkeskommunen. I 2024 og 2025 skal de avtalte tiltaka gjennomføres. 

 

 

 

Her er noen tema som vi arbeider med, og det er fortsatt åpent for flere:

 • Eiendomsutvikling på bygda
  • Tilpasse praktiseringa av jord- og konsesjonslov til lokale forhold
  • Legge til rette for spredt boligbygging
  • Stimulere til boligbygging og utvikling av nye boligtilbud
 • Nye grep i landbrukspolitikken
 • Prøve ut nye, trygge transportløsninger for folk i bygda
 • Tilpasse ulike utdanningstilbud bedre til lokale behov og ønsker
 • Omdømmebygging, tettstedsutvikling og bostedsattraktivitet

Vi vil gjerne ha innspill i det videre arbeidet, så det er bare å ta kontakt!