Hovedopptak av barn som har rett til plass skjer to ganger i året med

  • Søknadsfrist 1. mars for oppstart fra 15. august og senere på året
    Dette gjelder for de som har lovfestet rett til plass innen utgangen av august, september, oktober og november
     
  • Søknadsfrist er 1. oktober for oppstart fra 1. januar.

 

 

Fra og med barnehageopptak i 2019 vil søknad om barnehageplass gjøres via Visma Flyt Barnehages foresattportal.

Dette gjelder om du søker for første gang, du søker endring av plasstype eller om du søker overføring til annen barnehage. Her får du informasjon om hvordan du logger deg på foresattportalen, og hvordan du legger inn søknad om barnehageplass.

denne linken kommer du til innloggingssiden. Du logger deg inn med elektronisk ID via ID-porten.

Rindal kommune vil markere overgangen til 2019 og inntreden i nytt fylke med et program ved Rindal skimuseum og Igltjønna. Rindal sier nå takk for oss til godt samarbeid med Møre og Romsdal, og vil samtidig lykkeønske oss selv inn i Trøndelag. 

 

 

 

 

Hovedplan for vann, vannmiljø og avløp for 2019-2022 ble vedtatt av kommunestyret 12.12.2018. Planen  tar for seg hovedutfordringer, målsetninger og tiltak innen fagfeltene  vann, vannmiljø og avløp.

Les mer om planen her.

Er du på jakt etter boligtomt? 

Les mer om priser og hvor ledige boligtomter finnes i kommunen her

Hvordan fordeler helsa seg blant innbyggerne i Rindal? 

Folkehelseloven pålegger kommunene ansvar for å ha oversikt over innbyggernes helsetilstand og de positive og negative faktorene som kan påvirke helsen. En god skriftlig oversikt er en forutsetning for at kommunen skal kunne beskrive de lokale utfordringene og ressursene som finnes for å kunne planlegge og iverksette tiltak for å fremme en god helse! Et treffsikkert folkehelsearbeid skal også gjøre at innbyggerne skal ha et best mulig grunnlag og være bedre rustet til å gjøre gode valg i sin hverdag.

Forskriften om folkehelse, smittevernloven, forskrift om miljørettet helsevern og forskrift om kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten setter også krav til kommunenes arbeide med folkehelseoversikten.

Formannskapets forslag til handlingsprogram, årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-22 er lagt ut på høring i perioden fram til 04.12.18.
Dokumentet finnes i kundemottaket i kommunehuset og her på vår hjemmeside. Høringsuttalelser sendes til Rindal kommune pr. post eller epost.

Ordføreren

Rindal kommune kartlegger nå behovet for bedre mobildekning i bygda.

Denne kartlegginga vil danne grunnlag for å velge ut områder til ei framtidig utbygging der kommunen går sammen med Trøndelag fylkeskommune om å være pådriver og tilrettelegger.

For å få en best mulig oversikt over hvor i bygda det er manglende eller svak mobildekning, ber vi om tilbakemelding fra innbyggere, hytteeiere og andre som ferdes i Rindal.

Du svarer ved å fylle ut skjemaet nedenfor og sende det inn elektronisk innen 10.11.2018. Takk for at du bidrar til kartlegginga!

Ordfører Ola T Heggem stod fredag 2. november for den offisielle åpninga av den nye hurtigladestasjonen for el-biler, under ei enkel tilstelning ved kommunehuset.

Miniblæst’n spilte opp, og ordføreren framheva spleiselaget som har gjort tiltaket mulig. Etterpå var det kaffe og blautkake.