Tilskudd til sommerjobb for ungdom 2023

Rindal kommune kan i år søke fylkeskommunen om tilskudd til sommerjobb for ti ungdommer. Inntil fem av disse får jobb i kommunens omsorgstjenester, resten i det lokale næringslivet. Kommunen samarbeider med lokale bedrifter om å finne sommerjobber.

Bakgrunnen for tilskuddsordninga er at sommerjobber inspirerer ungdom i valg av utdanning og yrke. Sommerjobb er også et første møte med arbeidslivets plikter og ansvar og bidrar positivt både til fysisk og psykisk helse. Kommunen vil gjerne at ungdom skal se mulighetene for ei framtid og en yrkeskarriere i heimbygda.

Bedrifter i Rindal som ønsker å benytte seg av ordninga, må melde fra om det til kommunen så snart som mulig og seinest innen fredag 31. mars.

Vil du bidra til bedre mobildekning i Rindal?

Rindal kommune kartlegger nå behovet for bedre mobildekning i bygda. Denne kartlegginga vil danne grunnlag for å velge ut områder til ei framtidig utbygging der kommunen går sammen med Trøndelag fylkeskommune om å være pådriver og tilrettelegger. For å få en best mulig oversikt over hvor i bygda det er manglende eller svak mobildekning, ber vi om tilbakemelding fra innbyggere, hytteeiere og andre som ferdes i Rindal. Du svarer ved å fylle ut skjemaet nedenfor og sende det inn elektronisk innen 10.11.2018. Takk for at du bidrar til kartlegginga!

Offisiell åpning av ladestasjon

Ordfører Ola T Heggem stod fredag 2. november for den offisielle åpninga av den nye hurtigladestasjonen for el-biler, under ei enkel tilstelning ved kommunehuset. Miniblæst’n spilte opp, og ordføreren framheva spleiselaget som har gjort tiltaket mulig. Etterpå var det kaffe og blautkake.

Borgerlig vielse i Rindal

Anne Lauritzen og Sverre Martinsen ble 26.10.18 viet av ordfører Ola Heggem, hjemme hos Ola oppi Nygarå. Vi gratulerer ordfører og brudepar!    

Influensavaksinering i Rindal 2018

Vaksinering på Rindal legekontor: Torsdag 18.oktober kl. 13.00 -15.00 Tirsdag 30.oktober kl. 09.00 -12.00

Takk fra helse-og omsorgstjenesten

Kunngjøring av "Plan for opprydding av avfall, forurensning og ulovlig brenning"

Plan for opprydding av avfall, forurensning og ulovlig brenning 2018-2022 for Rindal kommune ble vedtatt av driftsstyret 28.08.2018. Les mer her.

Kommuneplanens samfunnsdel - offentlig ettersyn og høring

Kommunestyret har vedtatt å legge forslag til kommuneplanens samfunnsdel for 2018-2028 ut til offentlig ettersyn og å sende planen på høring, jf. Plan og bygningslovens § 11 - 4. Planutkastet finner du her (PDF, 2 MB)   Utkastet er også tilgjengelig på papir i kommunens kundemottak. Siden kommuneplanens samfunnsdel sist ble revidert, har kommunestyret i to omganger gjort vedtak om å bestå som egen kommune. Kommunestyret har også gjentatt sitt ønske om å gå inn i det sammenslåtte trøndelagsfylket, og Stortinget vedtok i juni 2018 at Rindal kommune overføres til Trøndelag fylke fra 1.1.2019. Kommuneplanens samfunnsdel tar stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier både for bygda Rindal og for Rindal kommune som organisasjon. Vurderinger av hvordan bygda funksjonelt skal bli en del av det nye Trøndelagsfylket og hvordan Rindal kommune skal finne sin rolle som sjølstendig kommune i Trøndelag har stått sentralt i arbeidet. Kommunen vil i løpet av høringsperioden invitere folk og grupper i bygda til møter om planutkastet. Det vil også bli mulighet til å gi enkle innspill via kommunens nettsider. Lurer du på noe, kontakt Plankontoret ved Leif Conradi Skorem, tlf 72 42 81 67, eller Rindal kommune ved Sivert Dombu, tlf 957 85 911. Skriftlige innspill til planutkastet kan framsettes innen 1. november 2018 til: post@rindal.kommune.no eller til Rindal kommune, Rindalsvegen 17, 6657 Rindal

Publikumsnettet "frammigara"

I forbindelse med restaurering av taket på kommunehuset, er publikumsnettet "frammigara" koplet ned, og derfor ikke tilgjengelig.

Ny boligpolitisk plan for Rindal

Bilde: Aktiv Eiendomsmegling Kommunestyret har nylig vedtatt en ny boligpolitisk plan for Rindal. Planen legger grunnlaget for et helhetlig boligarbeid. For å kunne løse alle boligutfordringene framover, ønsker kommunen å samarbeide både med private aktører (byggebransjen, bank, frivillige organisasjoner mfl) og med dagens og framtidas innbyggere.

Tørke og grunnvasstilstand i Møre og Romsdal

Se informasjon fra fylkesmannen i Møre og Romsdal til kommunane i Møre og Romsdal:   Tørke og grunnvasstilstand i Møre og Romsdal. På grunn av ferieavvikling vel Fylkesmannen å nytte kommunane sin beredskapsadresse for å sikre at denne informasjonen kjem kjapt fram. NVE har publisert ein oppdatert status om tørke og grunnvasstilstand på varsom.no. I store delar av Møre og Romsdal er det enten låg eller svært låg grunnvasstilstand (senorge.no). Grunnvasstilstanden ser ikkje ut til å betre seg med det første. Dette gjer det naudsynt å vise aktsemd ved vassuttak. Sjå opp status om grunnvannstilstanden her  Sjå òg NVE si nyhendesak om dette   Skogbrannfare Førebels verka det som det er liten skogbrannfare i fylket, med unntak av Sunndal kommune. Dette kan endre seg ved langvarig mangel på nedbør. På yr.no kan de følgje med på Meteorologisk institutt sin vurdering av skogbrannfaren : Alle brann- og redningsvesen skal i tillegg ha fått informasjon frå DSB om skogbrannfaren.