Kunngjøring av "Plan for opprydding av avfall, forurensning og ulovlig brenning"

Plan for opprydding av avfall, forurensning og ulovlig brenning 2018-2022 for Rindal kommune ble vedtatt av driftsstyret 28.08.2018. Les mer her.

Kommuneplanens samfunnsdel - offentlig ettersyn og høring

Kommunestyret har vedtatt å legge forslag til kommuneplanens samfunnsdel for 2018-2028 ut til offentlig ettersyn og å sende planen på høring, jf. Plan og bygningslovens § 11 - 4. Planutkastet finner du her (PDF, 2 MB)   Utkastet er også tilgjengelig på papir i kommunens kundemottak. Siden kommuneplanens samfunnsdel sist ble revidert, har kommunestyret i to omganger gjort vedtak om å bestå som egen kommune. Kommunestyret har også gjentatt sitt ønske om å gå inn i det sammenslåtte trøndelagsfylket, og Stortinget vedtok i juni 2018 at Rindal kommune overføres til Trøndelag fylke fra 1.1.2019. Kommuneplanens samfunnsdel tar stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier både for bygda Rindal og for Rindal kommune som organisasjon. Vurderinger av hvordan bygda funksjonelt skal bli en del av det nye Trøndelagsfylket og hvordan Rindal kommune skal finne sin rolle som sjølstendig kommune i Trøndelag har stått sentralt i arbeidet. Kommunen vil i løpet av høringsperioden invitere folk og grupper i bygda til møter om planutkastet. Det vil også bli mulighet til å gi enkle innspill via kommunens nettsider. Lurer du på noe, kontakt Plankontoret ved Leif Conradi Skorem, tlf 72 42 81 67, eller Rindal kommune ved Sivert Dombu, tlf 957 85 911. Skriftlige innspill til planutkastet kan framsettes innen 1. november 2018 til: post@rindal.kommune.no eller til Rindal kommune, Rindalsvegen 17, 6657 Rindal

Publikumsnettet "frammigara"

I forbindelse med restaurering av taket på kommunehuset, er publikumsnettet "frammigara" koplet ned, og derfor ikke tilgjengelig.

Ny boligpolitisk plan for Rindal

Bilde: Aktiv Eiendomsmegling Kommunestyret har nylig vedtatt en ny boligpolitisk plan for Rindal. Planen legger grunnlaget for et helhetlig boligarbeid. For å kunne løse alle boligutfordringene framover, ønsker kommunen å samarbeide både med private aktører (byggebransjen, bank, frivillige organisasjoner mfl) og med dagens og framtidas innbyggere.

Tørke og grunnvasstilstand i Møre og Romsdal

Se informasjon fra fylkesmannen i Møre og Romsdal til kommunane i Møre og Romsdal:   Tørke og grunnvasstilstand i Møre og Romsdal. På grunn av ferieavvikling vel Fylkesmannen å nytte kommunane sin beredskapsadresse for å sikre at denne informasjonen kjem kjapt fram. NVE har publisert ein oppdatert status om tørke og grunnvasstilstand på varsom.no. I store delar av Møre og Romsdal er det enten låg eller svært låg grunnvasstilstand (senorge.no). Grunnvasstilstanden ser ikkje ut til å betre seg med det første. Dette gjer det naudsynt å vise aktsemd ved vassuttak. Sjå opp status om grunnvannstilstanden her  Sjå òg NVE si nyhendesak om dette   Skogbrannfare Førebels verka det som det er liten skogbrannfare i fylket, med unntak av Sunndal kommune. Dette kan endre seg ved langvarig mangel på nedbør. På yr.no kan de følgje med på Meteorologisk institutt sin vurdering av skogbrannfaren : Alle brann- og redningsvesen skal i tillegg ha fått informasjon frå DSB om skogbrannfaren.

Pristilbud snørydding kommunale veger og plasser 2018/2021

Kommunen ønsker pristilbud på oppdragene med snørydding av kommunale veier og plasser for tre brøytesesonger. På grunnlag av antatte tilbud skal det opprettes 3-årige indeksregulerte kontrakter fra kommende vintersesonger. Tilbudsdokumentene kan lastes ned på www.doffin.no . Skriv inn Rindal kommune i søkefeltet, og da kan man registrere seg slik at man får tilgang til konkurransegrunnlaget. Ta kontakt med Rindal kommune, teknisk avdeling ved eventuelle spørsmål.   Tilbud bes sendt: Rindal kommune Rindalsvegen 17 6657 Rindal post@rindal.kommune.no   Tilbudsfrist 15. august 2018 Forsendelsen merkes ”snørydding kommunale veger og plasser”

Nye "Tid til å leve - ambassadører"

Lars Hol Moholdt og Inga Dalsegg ble utnevnt til nye "Tid til å leve-ambassadører" under årets torgdag, lørdag 07. juli! Kriteriet for å bli utnevnt er at personene bidrar til god omtale og positivt omdømme av Rindal . Vi gratulerer med utnevnelsen!  

Nytt fotostudio i Rindal

Digital utsending av faktura

Rindal kommune sender ut alle fakturaer digitalt.   Fakturaene sendes nå i følgende rekkefølge: Avtalegiro eller e-faktura Vipps-appen Digipost Vedlegg i e-post Brevpost

Høring- Hovedplan for vann, vannmiljø og avløp 2019-2022