Tilskudd til sommerjobb for ungdom 2023

Rindal kommune kan i år søke fylkeskommunen om tilskudd til sommerjobb for ti ungdommer. Inntil fem av disse får jobb i kommunens omsorgstjenester, resten i det lokale næringslivet. Kommunen samarbeider med lokale bedrifter om å finne sommerjobber.

Bakgrunnen for tilskuddsordninga er at sommerjobber inspirerer ungdom i valg av utdanning og yrke. Sommerjobb er også et første møte med arbeidslivets plikter og ansvar og bidrar positivt både til fysisk og psykisk helse. Kommunen vil gjerne at ungdom skal se mulighetene for ei framtid og en yrkeskarriere i heimbygda.

Bedrifter i Rindal som ønsker å benytte seg av ordninga, må melde fra om det til kommunen så snart som mulig og seinest innen fredag 31. mars.

Hovedplan for vann, vannmiljø og avløp 2019-2022

Hovedplan for vann, vannmiljø og avløp for 2019-2022 ble vedtatt av kommunestyret 12.12.2018. Planen  tar for seg hovedutfordringer, målsetninger og tiltak innen fagfeltene  vann, vannmiljø og avløp. Les mer om planen her .

Ledige boligtomter

Er du på jakt etter boligtomt?  Les mer om priser og hvor ledige boligtomter finnes i kommunen her . 

Folkehelsa i Rindal

Hvordan fordeler helsa seg blant innbyggerne i Rindal?  Folkehelseloven pålegger kommunene ansvar for å ha oversikt over innbyggernes helsetilstand og de positive og negative faktorene som kan påvirke helsen. En god skriftlig oversikt er en forutsetning for at kommunen skal kunne beskrive de lokale utfordringene og ressursene som finnes for å kunne planlegge og iverksette tiltak for å fremme en god helse! Et treffsikkert folkehelsearbeid skal også gjøre at innbyggerne skal ha et best mulig grunnlag og være bedre rustet til å gjøre gode valg i sin hverdag. Forskriften om folkehelse, smittevernloven, forskrift om miljørettet helsevern og forskrift om kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten setter også krav til kommunenes arbeide med folkehelseoversikten.

Formannskapets forslag til handlingsprogram, årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-22

Formannskapets forslag til handlingsprogram, årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-22 er lagt ut på høring i perioden fram til 04.12.18. Dokumentet finnes i kundemottaket i kommunehuset og her på vår hjemmeside. Høringsuttalelser sendes til Rindal kommune pr. post eller epost. Ordføreren

Innovasjonsfestivalen 13. - 15. november

60 innledere og derav et bredt program. Les om festivalen og programmet her

Vil du bidra til bedre mobildekning i Rindal?

Rindal kommune kartlegger nå behovet for bedre mobildekning i bygda. Denne kartlegginga vil danne grunnlag for å velge ut områder til ei framtidig utbygging der kommunen går sammen med Trøndelag fylkeskommune om å være pådriver og tilrettelegger. For å få en best mulig oversikt over hvor i bygda det er manglende eller svak mobildekning, ber vi om tilbakemelding fra innbyggere, hytteeiere og andre som ferdes i Rindal. Du svarer ved å fylle ut skjemaet nedenfor og sende det inn elektronisk innen 10.11.2018. Takk for at du bidrar til kartlegginga!

Offisiell åpning av ladestasjon

Ordfører Ola T Heggem stod fredag 2. november for den offisielle åpninga av den nye hurtigladestasjonen for el-biler, under ei enkel tilstelning ved kommunehuset. Miniblæst’n spilte opp, og ordføreren framheva spleiselaget som har gjort tiltaket mulig. Etterpå var det kaffe og blautkake.

Borgerlig vielse i Rindal

Anne Lauritzen og Sverre Martinsen ble 26.10.18 viet av ordfører Ola Heggem, hjemme hos Ola oppi Nygarå. Vi gratulerer ordfører og brudepar!    

Influensavaksinering i Rindal 2018

Vaksinering på Rindal legekontor: Torsdag 18.oktober kl. 13.00 -15.00 Tirsdag 30.oktober kl. 09.00 -12.00

Takk fra helse-og omsorgstjenesten