Breiband til alle i Rindal?

Kommunen trenger dine svar om breiband. Vi kartlegger nå behovet for bedre breibandsdekning i bygda. Denne kartlegginga vil danne grunnlag for å velge ut mulige områder til ei framtidig utbygging der kommunen går sammen med Trøndelag fylkeskommune om å være pådriver og tilrettelegger. Regjeringa har mål om breiband til alle innen få år.

17. mai markering i Rindal

Tradisjonelt folketog og ettermiddagsarrangement den 17. mai avlyses, men det arbeides med både alternativt tog og digitalt program.      

Skuterkjøring til 3. mai, men bare til 26. april i området for reindrift

Rindal kommune har vedtatt å gi generell dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark etter 20. april. Begrunnelsen for å åpne opp er at regjeringas hytteforbud varer helt til 20. april.

Høring på veinavn

Det er ikke foretatt endelig navnevedtak på veien inn i det nye boligfeltet ved Seljebrekka i Rindal. Navnekomiteen i Rindal innstiller på veinavnet Seljebrekka . Forslaget legges ut til høring med frist 25. mai 2020. Innspill kan sendes på e-post til post@rindal.kommune.no eller pr post til Rindal kommune, Rindalsvegen 17, 6657 Rindal.

Nasjonal kompensasjonsordning for korona-avlyste arrangement

Fra 14. april kan frivillige lag og organisasjoner søke om kompensasjon for korona-avlyste, utsatte eller stengte arrangement. Det er satt av 700 mill. til ordningen når det gjelder idrettsaktivitet og det frivillige kulturlivet, og det er Lotteri- og stiftelsestilsynet som forvalter midlene.      

Ny kommunepsykolog i Rindal og Surnadal

  01.04.20 startet Daniela Bjerklund i stillingen som kommunepsykolog i Rindal og Surnadal kommuner, og vi er veldig glade for at vi nå har fått tilsatt kommunepsykolog i begge kommunene.

Eiendomsskatteseddel

Vi beklager at noen har fått oppgitt feil adresse på sin eiendom ved utsending av skatteseddel for eiendomsskatten i 2020. Det blir sendt ut ny eiendomssskatteseddel i dag, torsdag 27.februar.   Rindal kommune Eiendomsskattekontoret

Rindal kommune gratulerer alle med fagbrev, svennebrev og kompetansebevis!

       

Legevakten i nye lokaler – ingen endringer for pasientene

Legevakten i Orkdalsregionen er nå samlokalisert med mottaksavdelingen ved Orkdal Sjukehus. Den nye enheten får navnet Felles mottaksenhet.

Søknadsskjema for motorferdsel i utmark

Nytt elektronisk søknadsskjema for motorferdsel i utmark er nå tilgjengelig under "Motorferdsel i utmark".

Nasjonalt telefonnummer for landets legevaktsentraler

Etter at landets legevaktsentraler gikk over til nasjonalt telefonnummer 116117 er nå det gamle telefonnummeret til Legevaktsentralen på Orkdal Sjukehus fjernet. Publikum som ringer det gamle nummeret får en talemelding men denne gir ikke informasjon om et annet telefonnummer som publikum kan nå Legevaktsentralen på når de befinner seg utenfor sentralens geografiske distriktet.